Inspektion af venterum på politistationen i Frederikshavn den 7. oktober 2003 - Opfølgning

 

 

Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 2.1. Venterummene hos ordenspolitiet

Jeg noterede mig ikke om der er en kaldeknap i venterummene ved hjælp af hvilken vagthavende kan tilkaldes. Jeg bad politimesteren om at oplyse om dette er tilfældet, og om hvorledes ordenspolitiets venterum bliver opvarmet. Jeg gik ud fra at der er indbygget røgmeldere i ventilationsanlægget, men bad for en ordens skyld politimesteren om at oplyse om det er tilfældet.

Politimesteren har oplyst at der er kaldeknap i venterummene, at venterummene opvarmes ved hjælp af politistationens ventilationsanlæg med indblæsningsluft på ca. 22 grader, at der er udsugning fra hvert venterum, og at der er indbygget røgmeldere i ventilationsanlægget.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg gik på baggrund af oplysningerne under inspektionen om at skufferne i skranken lige uden for venterummene anvendes til opbevaring af ting som eventuelt fratages de venterumsanbragte (og detentionsanbragte) ud fra at der foretages visitation forud for anbringelsen i venterummene. Dette har politimesteren bekræftet.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Der var på tidspunktet for inspektionen ikke en rød lampe uden for venterummene der markerer at venterummene – eller et af disse – er i brug.

Jeg redegjorde i rapporten for min korrespondance med Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet vedrørende spørgsmålet om på hvilken måde politiet i Skagen sikrer sig at ingen bliver glemt i venterummene dér. Jeg oplyste at jeg ville vende tilbage til dette spørgsmål for så vidt angår venterummene på politistationen i Frederikshavn, når jeg havde færdigbehandlet den nævnte (anden) inspektionssag.

Politimesteren har (den 28. maj 2004) oplyst at der vil blive installeret en indikator (rød lampe) udenfor venterummene således at det markeres at et venterum er i brug.

Jeg går med henvisning til den tid der er gået siden da, ud fra at indikatoren nu er installeret, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål i henseende til min inspektion af venterummene hos ordenspolitiet i Frederikshavn.

Kun døren til ét af venterummene var udstyret med en dørspion/inspektionslem. I den anden dør var der et hul.

Politimesteren har oplyst at der (nu) er monteret dørspion i dørene til begge venterum.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad pkt. 2.2. Venterummene hos kriminalpolitiet

Venterummene hos kriminalpolitiet blev i forbindelse med inspektionen opmålt til henholdsvis 93 x 185 cm og 93 x 140 cm.

Det blev under inspektionen oplyst at Politimesteren i Frederikshavn kort tid før inspektionen havde fået afslag på at slå de to venterum sammen til et rum. Jeg bad om udlån af akterne i denne sag.

Jeg bad Justitsministeriet om en udtalelse om størrelsen af venterummene hos kriminalpolitiet i Frederikshavn. Jeg bad om at ministeriet forinden indhentede en udtalelse fra Rigspolitichefen. Jeg henviste herved til forløbet af sagen om et venterum hos ordenspolitiet i Hobro – som målte 129 x 105 cm, og som jeg karakteriserede som et stort skab. Jeg henviste endvidere til  en sag som torturkomitéen har rejst vedrørende et venterum på politistationen i Horsens.

Politimesteren har til belysning af den nævnte tidligere sag vedlagt et notat af 25. september 2003 om politiet i Frederikshavns telefoniske henvendelse til Rigspolitichefen om en sammenlægning af kriminalpolitiets venterum for Rigspolitichefens regning. Ifølge notatet svarede Rigspolitichefen ligeledes telefonisk at der ikke var flere penge til rådighed i 2003 hvorfor der ingen idé var i at indsende en skriftlig ansøgning.

Justitsministeriet har om størrelsen af venterummene hos kriminalpolitiet i Frederikshavn oplyst at Rigspolitichefen den 7. december 2004 telefonisk har oplyst over for ministeriet at venterummene hos politiet i Frederikshavn er indgået i Rigspolitichefens generelle gennemgang af venterum i politikredsene i Danmark. Rigspolitichefen oplyste endvidere at ville orientere Justitsministeriet når den endelige rapport på baggrund af denne gennemgang er færdig. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet herefter vil vende tilbage til sagen over for ombudsmanden.

Rigspolitichefens endelige rapport forligger endnu ikke. Jeg har aftalt møde med Rigspolitichefen i slutningen af marts måned 2005 om rapporten.

Jeg afventer Justitsministeriets udtalelse.

Jeg noterede mig ikke om der er en kaldeknap ved hjælp af hvilken vagthavende kan tilkaldes, og jeg bad politimesteren om at oplyse om dette er tilfældet. Jeg noterede mig at kun det ene af de to venterum er opvarmet, men ikke hvilket, og jeg bad politimesteren om denne yderligere oplysning.

Idet jeg henviste til ventilationssprækkerne for oven og for neden i dørene, bad jeg politimesteren om at oplyse om der er problemer med ventilationen i de relativt små rum. Jeg gik ud fra at der er indbygget røgmeldere i ventilationsanlægget, men bad for en ordens skyld politimesteren om at oplyse om det er tilfældet.

Politimesteren har anført følgende:

"Der er ikke monteret kaldeanlæg i venterummene. Jeg kan oplyse, at der altid vil være personale på de nærmeste kontorer, når der er en person anbragt i et venterum, idet man kan høre tale/banken fra venterummene."

Politimesteren har endvidere oplyst at det bageste venterum – hvor der er et vindue – er opvarmet, og at der er installeret separate røgmeldere.

Jeg har noteret mig det som politimesteren har oplyst om røgmeldere. Jeg vender tilbage til spørgsmålet om kaldeanlæg når jeg har modtaget Justitsministeriets svar om sammenlægning af de to venterum, jf. ovenfor.Politimesteren har formentlig ved en forglemmelse ikke besvaret mit spørgsmål om hvorvidt der er problemer med ventilationen. Jeg gentager mit spørgsmål.

For så vidt angår indikatorer og dørspioner, henviste jeg til det som jeg havde anført i forbindelse med ordenspolitiets venterum.

Politimesteren har oplyst at der vil blive installeret indikator (rød lampe) uden for venterummene således at det markeres at et venterum er i brug. Politimesteren har endvidere oplyst at der er monteret dørspion i begge døre.

Jeg har noteret mig det oplyste. Vedrørende indikatoren henviser jeg til det som jeg har anført ovenfor under pkt. 2.1.

Opfølgning

Jeg har under pkt. 2.2. gentaget mit spørgsmål til politimesteren om hvorvidt der er problemer med ventilationen af venterummene hos kriminalpolitiet. Jeg afventer endvidere (ligeledes under pkt. 2.2.) Justitsministeriets udtalelse om størrelsen af de to venterum hos kriminalpolitiet i Frederikshavn.

Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren i Frederikshavn, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef