Inspektion af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus den 13. juni 2003 - Opfølgning nr. 2

 

 

Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning mv. med hensyn til forskellige forhold.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Jeg afgav derefter den 7. januar 2004 min opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektionen.  I rapporten bad jeg amtet og sygehuset om udtalelser og om underretning mv. med hensyn til forskellige forhold.

Den 24. maj 2004 modtog jeg brev fra Vestsjællands Amt. I brevet var der vedlagt en udtalelse fra den 19. maj 2004 fra Ringsted sygehus som oplyste at sygehuset har taget initiativ til og har gennemført aktiviteter på alle de punkter som var anført i rapporten, med undtagelse af spørgsmålet under punkt 4.4.1. om kaffeautomaten, jf. nedenfor.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 4.3. Elevatorer

I min opfølgningsrapport (nr. 1) var anført følgende om en elevator i sygehuset:

"’Elevatoren er rummelig og har automatiske skydedøre. Elevatorens knapper og kaldeknapperne på etagerne er placeret så højt at en del kørestolsbrugere vil have vanskeligt ved at betjene dem alle mens andre slet ikke vil kunne betjene dem og dermed elevatoren. Knapperne har ikke taktilbelægning. Elevatoren er forsynet med håndliste.

Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler ud over de ovenfor nævnte forhold at betjeningsknapper sættes op i et vandret panel i en højde på 0,9-1,2 meter over gulvet. Panelet bør placeres midtfor på langsidens væg.

Jeg henstiller til sygehuset at elevatorens betjeningspanel indrettes som anbefalet af Dansk Center for Tilgængelighed med hensyn til knappernes placering og udformning, herunder med hensyn til synlighed for svagtseende og blinde. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til.’

Amtet har oplyst at skriften trækkes op med sort.

Som det fremgår af den endelige rapport, anbefaler Dansk Center for Tilgængelighed at betjeningsknapper i elevatorer er ophøjede, og at det kan ses, høres og føles når de aktiveres. Tekst og tal skal efter centerets anbefalinger være udformet i relief og anbringes så nær på knapperne som muligt, men ikke på selve knapperne. En tydeliggørelse af knappernes tekst ved optegning med sort vil ikke fuldt ud imødekomme centerets anbefaling som også er fastsat af hensyn til meget svagtseende og blinde.

Jeg forstår endvidere af det oplyste at elevatorens knapper og kaldeknapperne på etagerne fortsat er placeret så højt at en del kørestolsbrugere vil have vanskeligt ved at betjene dem alle, mens andre slet ikke vil kunne betjene dem og dermed elevatoren.

Jeg henstiller derfor fortsat til sygehuset at elevatorens betjeningspanel indrettes som anbefalet af Dansk Center for Tilgængelighed med hensyn til knappernes placering og udformning, herunder med hensyn til synlighed for svagtseende og blinde. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til.

Såfremt sygehuset ikke ønsker at imødekomme min henstilling, beder jeg sygehuset oplyse om baggrunden herfor. Jeg beder i givet fald amtet om at forholde sig udtrykkeligt hertil."

Sygehuset har oplyst at betjeningsknapper i og ved elevatoren bliver udskiftet medio maj 2004. Sygehuset har uddybet dette med oplysning om at skiltningen i elevatoren ifølge aftale med elevatorfirma bliver ændret til handicapvenlig skiltning med ophøjet skrift.

Jeg går ud fra at udskiftningen af betjeningsknapper i og ved elevatoren er sket. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.4.1.  Modtagelsesområdet mv. ved hovedindgangen

I min opfølgningsrapport (nr. 1) var anført følgende:

"’I caféen er desuden opstillet en sodavandsautomat og en kaffeautomat. Kaffeautomatens høje placering gør den vanskelig at betjene for kørestolsbrugere. Automatens møntindkast er således placeret ca. 140 cm over gulvet.

Jeg forstod at sygehuset vil undersøge mulighederne for at sænke kaffeautomaten. Jeg beder sygehuset oplyse hvad disse undersøgelser har givet anledning til.’

Amtet har oplyst at muligheden for en lavere placering af kaffeautomaten undersøges. Automaten er ejet af et privat selskab.

Jeg beder fortsat sygehuset oplyse hvad undersøgelserne har givet anledning til."

Sygehuset har oplyst at kaffeautomaten ikke er blevet sænket. Sygehuset har anført som begrundelse herfor at skabets højde er reguleret af faste installationer som ikke kan ændres eller fjernes. Sygehuset har endvidere henvist til at automaten er ejet af et privat selskab.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

I min opfølgningsrapport (nr. 1) var endvidere anført følgende:

"’Til venstre for indgangen er en informationsskranke. Skranken er integreret som en del af et glasbur hvor personalet befinder sig. Der er således glas fra skrankens overflade og op til loftet. Der er en luge i glasset til kommunikation. Lugen anvendes også til aflevering af papirer eller andet som personalet eventuelt skal se.

Bordpladen på skranken rager ud fra væggen nedenunder således at det er muligt for en kørestolsbruger at få benene delvist ind under skranken. Bordpladen er placeret forholdsvis højt og lugen endnu højere. Det viste sig desuden under inspektionen at det er meget vanskeligt at høre hvad der bliver sagt på den anden side af glasset når man taler sammen gennem lugen. For personer i kørestole, lave personer og personer med nedsat hørelse vil dette problem være endnu mere udtalt.

Det blev oplyst at der er en del træk i kontoret bag skranken, og at det derfor ikke er ønskeligt helt at fjerne glasset foran skranken. Dertil kommer at personalet bag skranken passer telefoner hvorfor det er af betydning at der er et lavt lydniveau.

...

Højden på skranken vanskeliggør anvendelse af skranken for kørestolsbrugere og lave personer. Hertil kommer at konstruktionen med en glasrude med en luge ikke er hensigtsmæssig for handicappede – i hvert fald ikke i den nuværende indretning – i henseende til aflevering af papirer og samtale med personalet bag skranken. Lydforholdene kan herunder skabe diskretionsproblemer for informationssøgende som anser det nødvendigt i et højt stemmeleje at oplyse om private forhold. Jeg har noteret mig sygehusets oplysninger om at skranken ikke primært anvendes til indlevering af papirer, men til information om sygehusets forskellige afdelinger.

Sygehuset tilkendegav at ville overveje en løsning af disse problemer. En mulighed kunne f.eks. være at lave en forsænkning af en del af skranken og installere et samtaleanlæg eventuelt med teleslyngeanlæg. Jeg beder sygehuset om underretning om udfaldet af disse overvejelser.’

Amtet har oplyst at løsningsmuligheder fortsat overvejes.

Jeg beder (fortsat) sygehuset om underretning om udfaldet af disse overvejelser."

Sygehuset har oplyst at der er installeret et samtalesystem (porttelefon) ved informationen/skranken. Samtalesystemet kan anvendes af lave personer og kørestolsbrugere.Jeg går ud fra at det oplyste betyder at sygehuset ikke har fundet nogen løsning på spørgsmålet om skrankens højde. Jeg har ikke fuldt tilstrækkelig grundlag for at udtale kritik af de forhold der således fortsat består, men jeg går dog ud fra at sygehuset fortsat vil overveje løsningsmuligheder. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.5.1.  Toiletforhold i modtagelsesområdet ved hovedindgangen

I min opfølgningsrapport (nr. 1) var anført følgende:

"’Der er ikke indrettet handicaptoiletter i modtagelsesområdet ved hovedindgangen. I stueplan er det eneste handicaptoilet således placeret i modtagelsesområdet i ambulatoriet som dog er lukket i aftentimerne. Der er adgang hertil gennem en dør. Der er ikke skilte som henviser til handicaptoilettet i ambulatoriet.

I umiddelbar nærhed af informationsskranken er imidlertid to almindelige toiletter som ved nedrivning af en skillevæg og mindre ændringer kunne indrettes som handicaptoilet.

Toiletforholdene for handicappede i stueplan er ikke helt tilfredsstillende under hensyn til at området ved hovedindgangen anvendes som venteområde, herunder er indrettet med café, og under hensyn til at ambulatoriet er lukket om aftenen. Jeg forstod at sygehuset ville overveje at indrette et af de to nævnte almindelige toiletter som handicaptoilet. Jeg beder om underretning om udfaldet af disse overvejelser.’

Amtet har oplyst at der er indhentet overslag på indretning af handicaptoilet til en pris af 60.000 kr. Indretningen er ikke iværksat.

Jeg beder sygehuset oplyse hvorvidt der vil blive indrettet et handicaptoilet i stueplan, og i givet fald hvornår dette kan ventes at ske."

Sygehuset har oplyst at der er etableret handicaptoilet i vestibulens nordlige ende.Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.5.4.  Toilet på ortopædisk sengeafsnit

I min opfølgningsrapport (nr. 1) var anført følgende:

"’I forbindelse med inspektionen blev handicaptoilettet på ortopædisk sengeafsnit besigtiget. Det er et stort toilet som blandt andet er indrettet med henblik på at sygepersonalet kan hjælpe handicappede patienter på toilettet. Toilettet er blandt andet udstyret med armstøtter og en vask med hæve-/sænkefunktion. Vasken er placeret ca. en meter fra toiletkummen af hensyn til personalets medvirken ved toiletbesøg. Døren til toilettet åbnes udad og er udstyret med et håndtag og en vridelås.

Vridelåsen på toilettet var stram og dermed vanskelig at betjene for håndhandicappede eller personer med nedsat muskelkraft. Døren havde desuden ikke noget tilbagetrækshåndtag hvilket kan være en forudsætning for betjening for visse grupper af handicappede, herunder kørestolsbrugere. Jeg henstiller til sygehuset at undersøge mulighederne for at gøre låsen mere betjeningsvenlig og at montere et tilbagetrækshåndtag på døren. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til.’

Amtet har oplyst at låsen er repareret.

Jeg har noteret mig det oplyste om låsen. Jeg beder fortsat om underretning om hvad min henstilling om montering af et tilbagetrækshåndtag giver anledning til."

Sygehuset har oplyst at tilbagetrækshåndtag er blevet etableret.Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.5. Opfølgning  Jeg betragter herefter min inspektion af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus som afsluttet.

6. Underretning 

Denne rapport sendes til Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus, Vestsjællands Amt, Dansk Center for Tilgængelighed, Center for Ligebehandling af Handicappede, Erhvervs- og Boligstyrelsen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef