Inspektion af detentionen i Middelfart den 29. januar 2003 - Afsluttende brev

 

 

Afsluttende brev til Politimesteren i Middelfart:

Vedrørende j.nr. 2700-10260-00002-02 – inspektion af detentionen og venterum i Middelfart

Den 10. marts 2004 udsendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterum i Middelfart. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede politimesterens underretning om brug af lokale blanketter (punkt 3.4.2.) og Justitsministeriets udtalelse vedrørende min henstilling angående huller og åbne gab i detentionslokalerne (punkt 1.).

Jeg modtog herefter en udtalelse af 28. maj 2004 fra politimesteren som også indeholder yderligere oplysninger om indretning af venterum, jf. rapportens punkt 2. I brev af 22. juli 2004 meddelte Justitsministeriet at politimesterens udtalelse om anvendelse af det lokale anholdelses- og visitationsblad ikke gav ministeriet anledning til bemærkninger.

Med hensyn til udbedringen af huller og gab oplyste Justitsministeriet at ministeriet havde anset det for rigtigst at anmode Rigspolitichefen om en udtalelse. Med brev af 17. januar 2005 har Justitsministeriet fremsendt kopi af en udtalelse af 11. januar 2005 med bilag fra Rigspolitichefen som ministeriet har henholdt sig til.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 1. Huller og gab

I brevet af 28. maj 2004 har politimesteren oplyst at loftspladerne er fjernet. Politimesteren har vedlagt fotos til illustration af udbedringen.

Rigspolitichefen har oplyst at Rigspolitichefens tilsynsførende arkitektkontor den 8. november 2004 besigtigede detentionsforholdene og vurderede at den foretagne istandsættelse er tilfredsstillende. Rigspolitichefen fandt imidlertid at arkitektkontoret skulle foretage en mere specifik besigtigelse, og har vedlagt kopi af brev af 17. december 2004 til arkitektkontoret herom. Det fremgår heraf at det specielt skulle vurderes om de af politimesteren foretagne ændringer havde fjernet muligheden for at detentionsanbragte eksempelvis kunne vikle tøjgenstande om huller og åbne gab med henblik på at hænge sig.

Arkitektkontoret har i brev af 28. december 2004 efter ny besigtigelse meddelt at ændringerne er korrekt udført (og at pedellen er bedt om at etablere en gummifuge mellem vinkeljernsramme og radiator i loft).

Justitsministeriet har i brevet af 17. januar 2005 henholdt sig hertil. 

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Ad punkt 2. Venterum

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten at et af detentionslokalerne ville blive nedlagt for i fremtiden (udelukkende) at blive benyttet som venterum. Jeg gik ud fra at nedlæggelsen af detentionsrummet nu var sket, og tilkendegav at jeg på denne baggrund ikke foretog mig yderligere.

Politimesteren har i udtalelsen af 28. maj 2004 oplyst at venterummet ikke er indrettet, men sagsbehandlingen er overdraget til Rigspolitichefen der laver et projekt sammen med arkitekten.

Jeg er bekendt med at Rigspolitichefen foranlediget af en generel sag som jeg af egen drift har rejst over for Rigspolitichefen vedrørende indretning af venterum, har gennemgået samtlige venterum. I brev af 12. marts 2004 oplyste Rigspolitichefen at en rapport var under udarbejdelse, og at der – efter drøftelse med Politimesterforeningen og Politiforbundet i Danmark – ville blive iværksat en handlingsplan for forbedring af venterummene i nødvendigt omfang. Når denne handlingsplan foreligger, vil Rigspolitichefen vende tilbage over for mig. Jeg har endnu ikke modtaget handlingsplanen, men Rigspolitichefen har senest i brev af 7. januar 2005 orienteret om sagens status. 

Jeg har noteret mig politimesterens oplysning om at der endnu ikke er indrettet (et egentligt) venterum, men jeg går fortsat ud fra at det lokale som blev anvendt både som detention og venterum, er nedlagt som detention og nu udelukkende benyttes som venterum.   

Ad punkt 3.4.2. Lokale blanketter

I udtalelsen af 28. maj 2004 har politimesteren oplyst at detentionsrapporten P152 som er en rapport i POLSAS, bruges i forbindelse med anbringelse i detentionen hvor data opdateres i POLSAS, hvorefter rapporten udskrives, og s. 2 bruges til notater om detentionstilsyn.

Politimesteren har videre oplyst at anholdelses- og visitationsbladet bruges i forbindelse med selve visitationen af den anholdte i lokalet ved detentionerne således at fratagne effekter straks noteres. Denne blanket er en kladde og opdateringsgrundlag til brug ved registrering/opdatering i POLSAS på detentionsrapporten. Politimesteren har i den forbindelse bemærket at POLSAS ikke er installeret ved detentionslokalerne, og at opdatering derfor ikke straks kan foretages i detentionsrapporten.

Justitsministeriet har som nævnt i brevet af 22. juli 2004 udtalt at politimesterens udtalelse om anvendelsen af lokale blanketter ikke giver ministeriet anledning til bemærkninger.

Jeg har noteret mig det oplyste hvoraf det fremgår at der fortsat vil blive anvendt to forskellige blanketter, men at anholdelses- og visitationsbladet er en kladde således at de oplysninger heri som skal fremgår af detentionsrapporten, efterfølgende vil blive indføjet i detentionsrapporten.

Ud over at bemærke at sådanne oplysninger – ligesom notater om detentionstilsyn, jf. politimesterens oplysning ovenfor – efter min opfattelse lige så vel kunne føjes direkte ind i en udskrift af detentionsrapporten (den udskrift som foretages efter indføjelse af data med henblik på notat om tilsyn med den detentionsanbragte), og at denne fremgangsmåde umiddelbart forekommer mig mere hensigtsmæssig i relation til at undgå at der sker forglemmelser med hensyn til indføjelse i detentionsrapporten, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterum i Middelfart som afsluttet.

Justitsministeriet modtager et tilsvarende brev og kopi heraf sendes til Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

De udlånte rapporter vedlægges.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef