Inspektion af Arresthuset i Holbæk den 11. juni 2003 - Afsluttende brev

 

 

Afsluttende brev til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

Vedrørende j.nr. 03-1013-201 – inspektion af Arresthuset i Holbæk

Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende in­spektionen den 11. juni 2003 af Arresthuset i Holbæk. I rapporten bad jeg om oplysninger vedrørende spørgsmålet om etablering af tekøkken, jf. pkt. 6.14. Jeg tilkendegav desuden at jeg i øvrigt afventede orientering vedrørende pkt. 2.3.4. og kopi af et notat, jf. pkt. 6.9., samt at jeg senere ville underrette arresthuset om direktoratets svar i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Helsingør, jf. pkt. 8.8.1.

Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 23. juni 2004 med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 17. maj 2004 fra arrestinspektøren hvormed arrestinspektøren fremsendte en udtalelse af 13. maj 2004 med bilag fra arrestforvareren.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.3.4. Gårdtursarealer

Jeg noterede mig at direktoratet ville orientere mig når direktoratet havde modtaget en (egentlig) ansøgning fra arresthuset om sammenlægning af gårdene.

Direktoratet har oplyst at arresthuset den 29. januar 2004 ansøgte direktoratet om en særbevilling til renovering og ombygning af gårdtursarealet, og at direktoratet den 3. marts 2004 meddelte arresthuset at ansøgningen var optaget på venteliste over vedligeholdelsesprojekter for 2004. Den 22. april 2004 besøgte direktoratet arresthuset og traf aftale med en tømrer om opmåling af de to vestvendte gårde fra gårdens yderste mur til arrestbygningen. Sigtet med opmålingen var at udarbejde en arkitekttegning over udnyttelsen af hele arealet indeholdende et arbejdsrum og et undervisningsrum, et tekøkken og et mindre kontor. Adgangen til rummene skal være direkte forbundet med arrestbygningen så rummene kan anvendes til andre formål uden for arbejds- og undervisningstid.

Direktoratet har videre oplyst at der i 2004 i forbindelse med det nævnte projekt vil ske en renovering af gårdtursarealet med en sammenlægning af gårdene så de bliver mere tidssvarende.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.9.  Vold mv.

Jeg noterede mig det af direktoratet oplyste om hvad der videre var sket i anledning af en indstilling fra marts 2003 fra en arbejdsgruppe som direktoratet havde nedsat med henblik på en særlig indsats for at nedbringe antallet af voldsepisoder og trusler mod personalet. Direktoratet havde gennemgået arbejdsgruppens indstilling og høringssvar i den anledning og havde i et brev af 10. december 2003 bedt tjenestestederne udmønte en del af arbejds­gruppens anbefalinger. Der var i dette brev henvist til et notat som ikke samtidig var vedlagt direktoratets udtalelse til mig. Jeg bad om kopi heraf.

Direktoratet har vedlagt kopi af notatet.

Jeg har noteret mig indholdet af dette notat som bl.a. omfatter en forbedret registrering af og hurtig og konsekvent opfølgning på episoder om vold og trusler.

Ad punkt 6.14.  Køkkenfaciliteter

Jeg noterede mig at der muligvis kunne bygges et arbejdsrum mv. i den vestvendte gård, og at der herved var åbnet nye muligheder for placering af det ønskede tekøkken som ifølge arresthusets udtalelse krævede nærmere overvejelser. Jeg bad om oplysning om hvad der videre skete i sagen.

Arresthuset har oplyst at arresthuset har valgt at afvente resultatet af ansøgningen om gårdtursarealet.

Direktoratet har bekræftet at der i 2004 i forbindelse med det under pkt. 2.3.4. nævnte projekt vil blive lavet et tekøkken til de indsatte.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 8.8.1. Protokollen

Jeg orienterede arresthuset om at jeg i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Helsingør havde bedt direktoratet om at oplyse om kravet i disciplinærstrafvejledningens pkt. 10 om markering med en lodret streg når en side i notatet ikke udfyldes helt, fortsat er gældende. Baggrunden herfor var at direktoratet i denne sag havde oplyst at det ikke er muligt efterfølgende at ændre i et forhørsnotat der er udfærdiget i Klientsystemet. Jeg tilkendegav at jeg ville underrette arresthuset når jeg havde modtaget svar fra direktoratet.

Direktoratet har i en udtalelse af 26. maj 2004 i denne sag – og tillige i udtalelsen af 23. juni 2004 i den foreliggende sag – oplyst at dette krav fortsat er gældende. Direktoratet har gengivet Arresthuset i Holbæks oplysninger hvorefter arresthuset er bekendt med kravet om en lodret streg og "benytter sig ... af denne viden" hvilket kontrolleres af arrestinspektøren ved dennes kontrol af arresthusets behandling af disciplinærsager.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Holbæk som afsluttet.

Jeg har sendt tilsvarende breve til arresthuset og arrestinspektøren. Arresthuset modtager en ekstra kopi som jeg har bedt arresthuset om at gøre tilgængelig for de indsatte i arresthuset. Folketingets Retsudvalg modtager en kopi af mit brev til direktoratet.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef

 

Kopi er samtidig sendt til:

Folketingets Retsudvalg