Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 7. oktober 2003 - Afsluttende brev

 

 

Afsluttende brev til Arresthuset i Frederikshavn:

Vedrørende inspektion af Arresthuset i Frederikshavn

Den 7. september 2004 udsendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. oktober 2003 af Arresthuset i Frederikshavn. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede svar vedrørende enkelte punkter.

Jeg modtog i den anledning udtalelser af 1. oktober og 5. november 2004 med bilag fra arresthuset og udtalelser af 1. og 15. november 2004 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 6.1.  Forplejning

Idet jeg gik ud fra at direktoratet havde bedt om underretning om resultatet af en fornyet drøftelse som produktionskøkkenet i Statsfængslet ved Sdr. Omme skulle have med arrestforvarerne vedrørende spørgsmålet om at gøre frugten mere afvekslende, bad jeg direktoratet om at orientere mig herom.

Direktoratet har i brevet af 1. november 2004 oplyst at produktionskøkkenet i Statsfængslet ved Sdr. Omme har oplyst at der leveres flere former for frisk frugt til arresthusene. Ud over æbler som er den mest populære frugt blandt de indsatte, drejer det sig om pærer, blommer, ferskner, appelsiner, nektariner og klementiner mv. Direktoratet har henholdt sig hertil.

I brevet af 15. november 2004 har direktoratet oplyst at produktionskøkkenet i Statsfængslet ved Sdr. Omme har oplyst at man nu opfordrer modtagerne til at lade frugten hvilke et par dage efter at den er taget af køl hvorved den modnes og får en bedre smag.

Jeg har noteret mig det oplyste. Selv om det ikke fremgår at der har været ovennævnte drøftelse mellem produktionskøkkenet og arrestforvarerne, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. 

Ad punkt 6.6.  Talsmandsordning

Jeg bad for en ordens skyld arresthuset om at oplyse hvorvidt orienteringen af de indsatte om talsmandsordningen er sket ved udlevering af reglerne til alle de indsatte (fx ved indlæggelse i den informationsmappe der findes på cellerne) eller på anden vis og i givet fald hvilken.

Arresthuset har oplyst at reglerne for talsmandsordningen er indsat i alle informationsmapper. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 8.7.  Kompetence

Jeg henstillede til arrestinspektøren at revidere afsnit III i delegationsreglerne og meddele mig resultatet heraf.

Med brevet af 5. november 2004 har arrestinspektøren fremsendt reviderede regler. Det fremgår heraf at arrestinspektøren i nærmere angivne tilfælde fastsætter lokale regler efter forudgående høring af arrestforvareren.

Jeg tager til efterretning at reglerne er revideret i overensstemmelse med min henstilling.

Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion den 7. oktober 2003 af Arresthuset i Frederikshavn som afsluttet.

Jeg vedlægger nogle af de bilag som jeg har modtaget fra arresthuset.

Politimesteren i Frederikshavn og Direktoratet for Kriminalforsorgen modtager tilsvarende breve. Folketingets Retsudvalg modtager en kopi af brevet til direktoratet.

Jeg vedlægger en kopi af dette brev som jeg beder arresthuset om at gøre tilgængelig for de indsatte i arresthuset.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef