Inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit den 21. maj 2003 - Afsluttende brev

 

 

Afsluttende brev til Rigspolitichefen:

Vedrørende j.nr. 2003-3220/82-2

Hermed bekræfter jeg modtagelsen af Rigspolitichefens brev af 2. december 2003 om arresten/detentionen i Qasigiannguit.

Rigspolitichefen har oplyst at Finansministeriet som bevilgende myndighed den 17. november 2003 har godkendt erhvervelse af bygning B 717, Qasigiannguit.

Der forventes udarbejdet skøde om overtagelse af ejendommen pr. 1. december 2003. Rigspolitichefen forventer i begyndelsen af 2004 at iværksætte projekteringen af de nødvendige bygningsarbejder vedrørende ejendommen, herunder opførelsen af en arrest-/detentionsbygning, med henblik på arbejdernes gennemførelse i andet halvår af 2004.

Jeg går ud fra at Rigspolitichefen med de initiativer der er iværksat, og som vil blive iværksat, har fremskyndet afviklingen af den nuværende arrest/detention så meget det er praktisk muligt.

Med denne bemærkning tager jeg det oplyste til efterretning idet jeg anmoder om at blive underrettet hvis den skitserede tidsplan ikke bliver overholdt.

Jeg betragter herefter inspektionssagen som afsluttet.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef

 

Kopi sendes til:

Folketingets Retsudvalg

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Justitsministeriet

Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn

Politimesteren i Grønland

Arresten/detentionen i Qasigiannguit