Aalborg Kommune skal betale tusinder af ulovlige parkeringsafgifter tilbage

04-12-2006

Ombudsmanden kritiserer i en konkret sag Aalborg Kommune for at have pålagt parkeringsafgifter i Brønderslev Kommune. Ombudsmanden fastslår at den overladelse af myndighedsudøvelse som Aalborg Kommune har henvist til, er ulovlig, og ombudsmanden henstiller at parkeringsafgiften tilbagebetales.

Ombudsmanden har samtidig bedt om nærmere oplysninger om omfanget af Aalborg Kommunes virksomhed i andre kommuner sådan at alle som er blevet pålagt en ulovlig parkeringsafgift, kan få deres penge tilbage.

Ombudsmanden udtaler bl.a.:

”Aalborg Kommune fortsatte på trods af en meddelelse af 1. juli 2004 fra Rigspolitichefen sit samarbejde med bl.a. Brønderslev Kommune. Det er meget kritisabelt. Der er tale om ulovlige afgørelser, og ulovligheden er klar.

Aalborg Kommune er derfor forpligtet til – af egen drift – at tilbagetale de parkeringsafgifter som kommunen har pålagt i andre kommuner i hvert fald i perioden fra juli måned 2004 og indtil den 21. april 2006 da en ny lovbestemmelse gjorde samarbejdet lovligt.”

Sagen startede med at en borger fra Vrå i et brev af 14. december 2004 til ombudsmanden klagede over at han skulle betale til Aalborg Kommune for at have parkeret ulovligt i Brønderslev.

Ombudsmanden konstaterede ved sin undersøgelse af sagen at Rigspolitichefen den 1. juli 2004 havde meddelt bl.a. Aalborg Kommune at det ikke var lovligt for én kommune at udøve myndighed på en anden kommunes område. Aalborg Kommune havde over for ombudsmanden forsvaret sig med at Rigspolitichefens meddelelse ikke var klar, og at kommunen ikke havde fået svar på sine opklarende spørgsmål. Dette var hverken Justitsministeriet som ombudsmanden inddrog i sagen, eller ombudsmanden enig med kommunen i.

Folketinget vedtog i foråret 2006 en ændring af færdselsloven der betyder at Aalborg Kommune fra den 21. april 2006 lovligt kan fortsætte sit samarbejde med især en række nordjyske kommuner.

Ombudsmanden udtaler den 1. december 2006 at der er tale om klart ulovlige forhold, og at Aalborg Kommune har pligt til – på eget initiativ – at betale de parkeringsafgifter tilbage som er pålagt i andre kommuner i hvert fald fra juli måned 2004 og frem til 21. april 2006. Ombudsmanden udtaler at dette gælder medmindre en sådan ordning viser sig at være særdeles vanskelig og overordentligt ressourcekrævende. Ombudsmanden anmoder Aalborg Kommune om nærmere oplysninger herom.

Ombudsmanden beder endvidere Justitsministeriet om at undersøge om det samme problem gør sig gældende i andre dele af landet, og i givet fald sørge for yderligere tilbagebetaling.