Ombudsmanden kritiserer at Integrationsministeriet ikke offentliggjorde en praksisændring i maj 2003 i sager om familiesammenføring

30-03-2006

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har i dag kritiseretat Integrationsministeriet ikke offentliggjorde en praksisændring i maj 2003 i sager om familiesammenføring.

Praksisændringen gav visse borgere en særlig mulighed for at få familiesammenført en ægtefælle eller samlever som de ellers ikke ville have haft efter den tidligere praksis. Der var således tale om en væsentlig ændring af praksis med stor betydning for de berørte personer.

Ombudsmanden har i sagen bl.a. udtalt at hvis offentliggørelse undlades i et sådant tilfælde, er der en betydelig risiko for at de borgere der rent faktisk bliver bedre stillet ved praksisændringen, slet ikke får kendskab til den og derfor afstår fra at søge familiesammenføring.

Efter god forvaltningsskik skulle ministeriet straks efter praksisændringen have offentliggjort den på en hensigtsmæssig måde. Dette kunne først og fremmest være sket ved at lægge ministeriets praksisnotat eller en tilsvarende praksisbeskrivelse på ministeriets eller Udlændingestyrelsens hjemmeside. Der kunne også være udsendt en pressemeddelelse. På denne måde havde borgerne fået mulighed for at gøre sig bekendt med lempelsen og indrette sig efter den. Ombudsmanden mener at det er beklageligt at dette ikke skete.

Udlændingemyndighederne har tilsluttet sig ombudsmandens kritik. De vil fremover sætte mere fokus på borgerservice og sikre mere åbenhed og gennemsigtighed ved bl.a. at etablere en fælles it-portal.

Ombudsmanden foretager sig derfor ikke mere i sagen ud over at han har bedt ministeriet om at underrette ham om etableringen af den fælles it-portal.

Ombudsmanden udtaler i øvrigt: ”Jeg vil også fremover være særlig opmærksom på om borgerne får tilstrækkelig vejledning fra udlændingemyndighederne om deres rettigheder. Jeg har allerede på eget initiativ i en anden sag taget et lignende spørgsmål om myndighedernes orientering og vejledning af borgerne op.”

 

Baggrund for sagen:

I august 2005 fremgik det af pressen at Integrationsministeriet i maj 2003 havde indført en praksisændring i familiesammenføringssager hvorefter der under visse nærmere angivne betingelser kunne ske en lempelse af 24-årsreglen og tilknytningskravet. Praksisændringen skulle finde anvendelse i sager hvor den herboende ægtefælle eller samlever varetog en beskæftigelse der var omfattet af den såkaldte Positivliste (dvs. en liste over beskæftigelsesområder hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft). Ifølge pressen var praksisændringen ikke blevet gjort tilgængelig for offentligheden.

På den baggrund bad ombudsmanden den 30. september 2005 ministeriet og Udlændingestyrelsen om bl.a. at redegøre for den pågældende praksisændring samt forholde sig til spørgsmålet om hvorvidt praksisændringen i forhold til borgerne var blevet offentliggjort. Den 16. november 2005 modtog ombudsmanden myndighedernes bemærkninger til sagen.

Den 3. februar 2006 sendte ombudsmanden en foreløbig redegørelse i sagen til ministeriet og Udlændingestyrelsen således at myndighederne kunne få lejlighed til at udtale sig herom inden han afgav sin endelige redegørelse.

Den endelige redegørelse i Folketingets Ombudsmands beretning 2006.350. 
Yderligere oplysninger hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, mobilnr. 4043 4543.