Inspektion af Arresthuset i Helsingør den 11. december 2002 - Afsluttende brev

 

 

Følgende brev er sendt til Arresthuset i Helsingør:

Den 26. august 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning vedrørende pkt. 2.3.5., 6.6. og 6.12.

Jeg modtog i den anledning udtalelser af 8. oktober 2004 og 5. januar 2005 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen med bilag, herunder en udtalelse af 17. september 2004 fra arrestinspektøren vedlagt en notits af 16. september 2004 fra arresthuset.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.3.5.  Kondirum

Jeg tilkendegav at jeg afventede underretning fra direktoratet om resultatet af direktoratets prioritering af vedligeholdelsesprojekter for finansåret 2004 for så vidt angår arresthusets ansøgning om yderligere ventilation af kondirummet.

Direktoratet har i brevet af 5. januar 2005 oplyst at arresthuset den 26. oktober 2004 har fået en særbevilling til at installere ventilation i kondirummet.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.6.  Talsmandsordning

Jeg udtalte at Arresthuset i Helsingørs regel i husordenen om at det ikke er muligt at vælge en fælles talsmand, ikke er i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens § 34, stk. 2, 3. pkt. Jeg henstillede på denne baggrund til arresthuset at slette denne regel. Jeg bad om underretning når det var sket.

Arresthuset har oplyst at reglen er fjernet og har vedlagt den reviderede husorden. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Ad punkt 6.12.  Indsmugling af euforiserende stoffer og mobiltelefoner

Jeg noterede mig at direktoratet havde nedsat en projektgruppe der skulle bearbejde og prioritere indkomne forslag, herunder Arresthuset i Helsingørs ønske om forbedring af perimetersikringen og ændringen af stisystemet omkring arresthuset, og at de første projekter kunne forventes iværksat i efteråret 2004. Jeg bad om underretning om udfaldet af prioriteringen for så vidt angår Arresthuset i Helsingørs ønsker om forbedring af perimetersikringen og ændring af stisystemet.

Direktoratet har i brevet af 5. januar 2005 henvist (og henholdt sig) til et vedlagt brev af 4. januar 2005 fra direktoratet til Politimesteren i Helsingør. Det fremgår heraf at sikkerhedsprojektet i Arresthuset i Helsingør forventes at blive igangsat i marts måned 2005 og være afsluttet ca. 10 uger efter. Sikkerhedsprojektet omfatter overdækning af gårdtursarealer med et fintmasket net, en sickscanner, centraludstyr, kamera, hegn fra arresthusets mur til politiets kantinebygning, udskiftning af hegn omkring ringmur, alarm bag hegn og opsætning af pigtråd på ringmuren. Disse initiativer forventes at mindske problemerne med indsmugling af euforiserende stoffer og mobiltelefoner.

Jeg har noteret mig det oplyste.  

Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Helsingør som afsluttet.

Politimesteren i Helsingør og Direktoratet for Kriminalforsorgen modtager tilsvarende breve. Folketingets Retsudvalg modtager en kopi af mit brev til direktoratet.

Jeg vedlægger en ekstra kopi af mit brev til arresthuset som jeg beder arresthuset om at gøre tilgængeligt for de indsatte i arresthuset.

Jeg vedlægger desuden noget af det materiale som jeg har modtaget fra arresthuset i forbindelse med inspektionen.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef