Publikationsliste

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger

Bøger

2021

EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 4. udg. (1. udg. 2010).
Preliminary rulings to the Court of Justice, 3. udg., (1. udg. 2010, 2. udg. 2014).1

2020

Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udg. (1. udg. 2013).

2018

Forvaltningsret.2

2017

Åbenhed og fortrolighed i den ministerielle beslutningsproces.3

2016

Appeltilladelser.4

2014

Das Vorabentscheidungsverfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.1

2013

Le Renvoi Préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne.1

2012

EFTA and EEA, 2. udg. (1. udg. 2005).5

2010

Procedura trimiterii preliminare la Curtea Europeana de Justitie.1

2008

Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen.1

2004

Forvaltning og Fællesskab: Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret m.v.: Konfrontation og frugtbar sameksistens (doktorafhandling).

1996

Introduktion til Fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret.

Artikler og bogbidrag

2023

Protokol 16 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Lov og Rett 2023, s. 485.

Transformarea abordării Curții Europene de Justiție referitoare la trimiterile preliminare provenite de la organe administrative ale statelor membre, Revista română de drept european (RRDE) 2/2023, s. 45.1

Ombudsmanden som menneskeretsbeskytter, UfR 2023 B, s. 105.

EEA law and the National Administration Challenges in Day-to-day Administration, i Gunnarson m.fl., (red.), Afmælisrit Páll Hreinsson, s. 365.

Should the Court of Justice give Preliminary Rulings in Cases where EU Law does not Apply?, European Public Law 2023, s. 1.1

Lovlighed, lydighed og loyalitet, i Bryde Andersen, Baumbach, Haugsted og Grønved Nielsen (red.), Festskrift til Peter Pagh, s. 235.

European Court of Justice versus Member State Courts: Who Decides What? Preliminary rulings concerning the application of EU law in the main proceedings, Yearbook on Procedural Law of the Court of Justice of the European Union 2023, s. 27.1

Ombudsmanden og EU-retten, i Neergaard og Engsig Sørensen (red.), Danmark og EU gennem 50 år – en milepæl, s. 349.

2022

The Law of Arbitration and EU Law – Like Oil and Water?, European Investment Law and Arbitration Review Online, s. 87.1

The European Court of Justice’s transformation of its approach towards preliminary references from Member State Administrative Bodies, Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2022, s. 1.1

Det er ikke så nemt længere – om vanskelighederne ved at udfinde gældende EU-ret, UfR 2022 B, s. 289.

Ombudsmanden og skattesager, UfR 2022 B, s. 223.

If you love somebody set them free: On the Court of Justice’s revision of the acte clair doctrine, Common Market Law Review 2022, s. 711.1

EU-dommes tidsmæssige virkninger, UfR 2022 B, s. 133.

Præjudicielle forelæggelser fra administrative organer – fra en imødekommende til en restriktiv praksis, Juristen 2022, s. 13.1

2021

Ombudsmandens rolle på det ansættelsesretlige område, Juristen 2021, s. 181.

Anstaltsforholdet som hjemmelsgrundlag, UfR 2021 B, s. 243.

Preliminary References to the European Court of Justice by Arbitration Tribunals, Journal of International Arbitration 2021, s. 629.1

Præjudicielle forelæggelser i sager, hvor EU-retten ikke finder anvendelse, Juristen 2021, s. 107.1

Medier, forvaltning og forvaltningsret, UfR 2021 B, s. 105.

2020

A structural model for Explaining Member State Variations in Preliminary References to the ECJ, European Law Review 2020, s. 599.6

Not in my lifetime!, i Hansen Jensen m.fl. (red.), Festskrift til Karsten Revsbech, s. 99.

Danske domstoles forhold til EU-Domstolen, UfR 2020 B, s. 177.1

Ombudsmanden – et værn for borgernes retssikkerhed, UfR 2020 B, s. 37.

Arbitration cases and preliminary references to the European Court of Justice – an assessment of ‘the Danish Solution’, Arbitration International 2020, March.1

2019

Skal den skyldige gå fri, når politiet klumrer? Om adgangen til at anvende ulovligt indhentede bevismidler, Juristen 2019, s. 154.

Nordic Public Law and Administration, i Letto-Vanamo m.fl. (red.), Nordic Law in European Context, s. 163.7

2018

Menneskerettighedskonventionen og dens betydning for dansk forvaltningsret, UfR 2018 B, s. 233.

Kapitel 36-38 (anke, kære og ekstraordinære retsmidler) i Møller m.fl. (red.), Kommenteret Retsplejelov, 10. udg.

Voldgift og EU, i Udsen m.fl. (red.), Festskrift til Mads Bryde Andersen, s. 181.1

Preliminary References, i Tridimas og Schütze (red.), Oxford Principles of European Law, Vol. I: The European Legal Order, s. 981.1

Fordele og ulemper ved en yderligere harmonisering af medlemsstaternes forvaltningsret, Förvaltningsrättslig tidskrift 2018, s. 59.

2017

Hvordan undersøger man samspillet mellem ministre og embedsmænd?, Politica 2017, s. 88.8

Den strukturelle faktors betydning for nationale domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen, Juristen 2017, s. 182.6

Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, 41. nordiske juristmøde, Helsinki 2017, s. 143.

EU-rettens betydning for danske myndigheders erstatningsansvar, i Pagh, Mørup og Fenger (red.), Offentlige myndigheders erstatningsansvar, s. 125.

To use or not to use – that’s the question. On Article 34 and national rules restricting the use of lawfully marketed products, i Andenas m.fl. (red.), The Reach of Free Movement, s. 109.

2016

Retsplejelovens § 368 a og afvisning af udsigtsløse anker, UfR 2016 B, s. 239.

Myter og realiteter omkring embedsmænds lydighedspligt og sondringen mellem ulovlige og klart ulovlige dispositioner, Politica 2016, s. 392.9

Retsplejelovens § 389 a om kære af byrettens afgørelser under hovedforhandlingen og dennes forberedelse – status efter halvandet år, UfR 2016 B, s. 108.4

Preliminary references to the Court of Justice of the European Union and the right to a fair trial under Article 6 ECHR, European Law Review, 2016, s. 599.1

Acte Uclair, i Dahl m.fl. (red.), Festskrift til Jens Peter Christensen, s. 825.10

Hvornår medfører overtrædelser af forvaltningslovens garantiforskrifter, at en afgørelse bliver ugyldig?, i Baumbach m.fl. (red.), Ret på flere felter, Festskrift til Carsten Henrichsen, s. 271.

2015

Artikel 51 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder, i Ersbøll (red.), EU's charter – i et menneskeligt krydsfelt, s. 187.

Proportionalitetsprincippet i EU- og EØS-retten, i Karl Harald Søvig (red.), forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, s. 49.

TEU’s præambel og TEU Afsnit I samt afsnit II, EU-Karnov 2015, bind 1, kap. 3.

TEUF’s indledende bestemmelser, EU-Karnov 2015, bind 2, kap. 1.

Administrativt samarbejde, EU-Karnov 2015, bind 3, kap. 36.

Den Europæiske Unions Domstol, organisation og procedure, EU-Karnov 2015, bind 3, kap. 47.

Den Europæiske unions Domstols beføjelser, EU-Karnov 2015, bind 3, kap. 48.

Hvornår gælder EU’s Charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole?, Juristen 2015, s. 168.

Præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen og retten til retfærdig rettergang i EMRK artikel 6, UfR 2015 B, s. 329.1

Förhandsavgöranden från svenska domstolar: Är svenska domstolar väsentligt mindre benägna att begära förhandsavgöranden än domstolar i andra medlemsstater?, Europarättslig tidskrift 2015, s. 769.1

Embedsmandsdyder under pres, Futuriblerne 2015, nr. 2-3, s. 9.

2014

Borgeren og digitalisert forvaltning – hvor går vi?, 40. nordiske juristmøde, Oslo 2014, bind 1, s. 89.

Forvaltningens brug og misbrug af pressen, i Blume og Henrichsen (red.), Festskrift til Steen Rønsholdt, s. 269.11

Possibilités pour une juridiction nationale supérieure d’empêcher ou de modifier un renvoi préjudiciel présenté par une juridiction inférieure, Annuaire de droit européen 2012, s. 3.1

Er antidiskriminationsretten ved at gå for langt?, Juristen 2014, s. 107.

Forarbejders retskildeværdi i EU-retten, UfR 2014 B, s. 293.

EU-rettens proportionalitetsprincip, UfR 2014 B, s. 227.

EU-Domstolens generaladvokat, Juristen 2014, s. 56.

Danish Report, i Auby (red.), Codification of Administrative Procedure, s. 135.

2013

Den automatiserede forvaltning – tekniske og retlige udfordringer, Nordisk Administrativt Tidsskrift 2013, s. 22.

The Court of Justice of the European Union, i Mathijsen (red), A guide to European Union law, 11. udg., s. 145.

Variaţii privind trimiterile preliminare la Curtea de Justiţie provenite din statele membre – Sunt factorii structurali (parte a) explicaţiei?, Revista Romana de Drept European 2013, s. 121.1

Variations in Member States’ Preliminary References to the Court of Justice - Are Structural Factors (Part of) the Explanation?, European Law Journal 2013, s. 488.1

New challenges for administrative law theory, i Lind og Reichel (red.), Administrative law beyond the state, s. 120.

2012

The Distinction Between New and Existing State Aid, European Law Reporter 2012, s. 147.

Lidt om en parts mulighed for at få EU-Domstolen til at omformulere et præjudicielt spørgsmål, i Fenger m.fl. (red.), Festskrift til Erik Werlauff, s. 143.

Om berettigede forventninger og EU-stridig statsstøtte, i Danielsen m.fl., (red.), Festskrift til Jens Fejø, s. 99.

Forvaltningsloven som minimumslov – 25 år efter, i Bülow m.fl. (red.), Forvaltningsloven 25 år, s. 69.

Unionens Charter om grundlæggende rettigheder og dets betydning for dansk offentlig ret, i Baumbach og Blume (red.), Retskildernes kamp, s. 103.

2011

EU-stridige afgørelser og dansk rets regler om retskraft og frister for at gøre krav gældende, UfR 2011 B, s. 313.

Om offentlige myndigheders erstatningsansvar og EU-retten som supplement til dansk rets almindelige regler, Juristen 2011, s. 87.

Trimiteri preliminare ca drept – al cui însă? Măsura în care pot fi atacate deciziile de efectuare a unei trimiteri preliminare, Revista română de drept european 2011, s. 40.1

Lissabon-Traktatens ændringer i Unionens judicielle system, EU-ret & Menneskeret 2011, s. 85.1

Voyaging from Lisbon to Luxembourg, The European Union’s judicial system following the Lisbon Treaty, European Law Reporter 2011, s. 160.1

Preliminary references as a right – but for whom? The extent to which preliminary reference decisions can be subject to appeal, European Law Review 2011, s. 276.1

Finding light in the darkness: On the actual application of the acte clair doctrine, Yearbook of European Law 2011, s. 180.1

2010

Theorie und Praxis der Acte-clair-Doktrin des EuGH, Europarecht 2010, s. 835.1

Market access, restrictions on use of lawfully marketed products and Article 34 TFEU, i Koch m.fl. (red.), Europe The New Legal realism, essays in Honour of Hjalte Rasmussen, s. 171.12

Den forvaltningsretlige teoris udfordringer i starten af det 21. århundrede, Juristen 2010, s. 275.

L’application de la théorie de l’acte clair par les juridictions des États membres, Revue Trimestrielle de droit Européen 2010, s. 861.1

All or nothing at all – om kære af præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen, UfR 2010 B, s. 223.1

EU-Domstolens Acte Clair doktrin – i teori og praksis, Europarättslig tidskrift 2010, s. 488.1

Finally finalité?, i Henrichsen m.fl. (red.), Ret, informatik og samfund, s. 189.13

Sondringen mellem ny og eksisterende statsstøtte, UfR 2010 B, s. 93.

2009

Article 28 EC and restrictions on the use of a legally marketed product, European Law Reporter 2009, s. 326.

Om danske domstoles relative tilbøjelighed til at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, Juristen 2009, s. 269.

Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning. Realiteter og perspektiver, Rapport til Nordisk Råd, TemaNord 2009:575.14

”Kære meddommer; ingen domstol i Den Europæiske Union vil være enig i din fortolkning ... ”, UfR 2009 B, s. 5.1

2008

Review of final administrative decisions contrary to EU law, European Law Reporter 2008, s. 150.

Gennemførelse af direktiver og regler, der understøtter forordninger, i Egelund Olsen og Engsig Sørensen (red.), Europæiseringen af dansk ret, s. 203.

Forvaltningens anvendelse af EU-regler, i Egelund Olsen og Engsig Sørensen (red.), Europæiseringen af dansk ret, s. 437.

Intervention for EF-Domstolen og Retten i Første Instans, UfR 2008 B, s. 81.

EF-Domstolens og EFTA-Domstolens praksis i 2005-2007, Lov og Rett 2008, s. 257.15

2007

Partshørings- og præklusionsregler i traktatkrænkelsessager, UfR 2007 B, s. 77.

Fra sandhed til fordom? Et statusbillede på EU’s ikke helt så ringe aktindsigtsregler, i Werlauff og Bønsing (red.), Festskrift til Claus Haagen Jensen, s. 125.

2006

Limits to a dynamic homogeneity between EC law and EEA Law, i Fenger m.fl. (red.), Festskrift til Claus Gulmann, s. 131.

Udmåling af sagsomkostninger i sager for EF-Domstolen og Retten i Første Instans, UfR 2006 B, s. 350.

EØS-rettens innflytelse på norsk forvaltningsrett, Jussens Venner 2006, s. 171.16

Fællesskabsrettens betydning for den almindelige forvaltningsret, i Henrichsen m.fl. (red.), Forvaltningsretlige perspektiver, s. 79.

2005

EF-Domstolens og EFTA-Domstolens praksis i 2003 og 2004, Lov og Rett 2005, s. 423.15

2003

Traktatens artikel 49 og statistisk diskrimination - om modstridende begreber og vejen frem mod en fleksibel retspraksis, Europarättslig tidskrift 2003, s. 57.

EF-Domstolens og EFTA-Domstolens praksis i 2002, Lov og Rett 2003, s. 307.15

2002

EF-Domstolens og EFTA-Domstolens praksis i 2000 og 2001, Lov og Rett 2002, s. 191.15

EF-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, i Dosenrode (red.), EU-rettens påvirkning af dansk ret, s. 33.

1997

Nationale forvaltningsmyndigheders tilsyn med fællesskabsrettens overholdelse, EU-ret & Menneskeret 1997, s. 214.

1996

Lidt om behovet for fællesskabsretlig harmonisering af medlemsstaternes forvaltningsret, Retfærd 1996, s. 58.

Article 177, bidrag til traktatkommentaren The Law of the European Community, i Smit & Herzog m.fl., bind V, s. 443.

Aktindsigt i EU-sager, Juristen 1996, s. 205.

Nationale fristregler og retsbeskyttelse af EF-retlige krav, EU-ret og Menneskeret 1996, s. 135.

Fra en defensiv til en offensiv fællesskabsretlig grundretsbeskyttelse, i Eisenreich (red.), Fiskeripolitikken i EU/EØS, grundrettigheder i EU/EØS og implementering af EU/EØS-retten i medlemslandene, s. 105.

1995

Medlemsstaternes forvaltningsorganisation og Traktaten om Det Europæiske Fællesskab, EU-ret & Menneskeret, 1995, s. 11.1

Fællesskabsretlige begrænsninger for de nationale forvaltningers styringsmuligheder, i Sejersted (red.), Nordisk forvaltningsrett i møte med EF-retten, s. 141.

Late Justice is Injustice – om EF-retten og foreløbige retsmidler i national ret, EU-ret & Menneskeret, 1995, s. 93.

National Organization of Regulatory Powers and Community Competition Law, European Competition Law Review 1995, s. 364.1

1993

The Nordic Patient Insurance Schemes, Private Insurance Contracts and State Social Policy, International Insurance Law Review 1993, s. 408.1

1992

The Danish Patient Insurance Act of 1991, International Risk and Safety in Medicine 1992, s. 81.1

1991

The Physician's civil liability under Danish Law, International Risk and Safety in Medicine 1991, s. 65.1

Den lægelige profession og culpanormen, Justitia, nr. 5, s. 1.

Noter

1 Medforfatter: Morten Broberg.
2 Medforfattere: Lise Brandi-Hansen, Hanne Ege, Christina Ekmann, Morten Engberg, Jens Kristiansen, Karsten Loiborg, Hanne Marie Motzfeldt, Søren Højgaard Mørup, Kirsten Talevski, Hans B. Thomsen, Anders Valentiner-Brandt og Nikolaj Aarø-Hansen.
3 Medforfatter: Jørgen Grønnegaard Christensen.
4 Medforfatter: Hanne Kjærulff.
5 Medforfattere: Michael Rydelski og Titus v. Stiphout.
6 Medforfattere: Morten Broberg og Henrik Hansen.
7 Medforfatter: Olli Mäenpää.
8 Medforfattere: Jørgen Grønnegård Christensen, Marius Ibsen og Bo Smith.
9 Medforfatter: Mette Kryger Gram.
10 Medforfatter: Jens Kristiansen.
11 Medforfattere: Søren Mørup og Sten Bønsing.
12 Medforfatter: Søren Schønberg.
13 Medforfatter: Hanne Marie Motzfeldt.
14 Medforfatter: Mette Buskjær Christensen.
15 Medforfattere: Per Andreas Bjørgan og Peter Dyrberg.
16 Medforfatter: Bjørnar Alterskjær.