FOB 2013

Flere muligheder i samarbejdet med Udenrigsministeriet

Jens Olsen, kontorchef
Christian Ougaard, specialkonsulent

Siden den danske ombudsmandsinstitution blev oprettet, har de danske ombudsmænd og deres medarbejdere arbejdet for at udbrede kendskabet til institutionen og dens formål og idégrundlag internationalt. En del af dette arbejde er formaliseret i en aftale mellem Udenrigsministeriet og Folketingets Ombudsmand. Samarbejdet om internationale opgaver blev første gang formaliseret i en generel aftale i 2000. Aftalen var treårig, og den er siden løbende blevet forlænget og justeret.

I marts 2013 blev en nyformuleret samarbejdsaftale underskrevet. Aftalen rummer betydeligt mere fleksibilitet end de tidligere udgaver, idet ombudsmandsinstitutionen nu selv har mulighed for at opsøge lande, hvor der kan være behov for at fremme aftalens målsætning om at sikre menneskerettigheder og demokrati og etablere eller styrke eksisterende demokratiske institutioner.

Med aftalen kan Udenrigsministeriet trække på ombudsmandens ekspertise i forbindelse med udviklingsbistand til etablering og fastholdelse af demokratiske institutioner, god regeringsførelse og god forvaltningspraksis, især i verdens fattigste lande. Ombudsmanden skal på sin side forholde sig aktivt opsøgende i forhold til muligheder for involvering i Udenrigsministeriets arbejde.

På denne måde sætter aftalen en bred ramme for aktiviteter, der erfaringsmæssigt spænder vidt, fra dialog med beslutningstagere om institutioners uafhængighed til helt praktisk assistance med oprettelse og drift af et kontor (udarbejdelse af manualer, arbejdsmetoder mv.).

Udenrigsministeriet finansierer en del af denne virksomhed med i underkanten af en million kroner. Finansieringen er især tiltænkt projekter, hvor der ikke allerede er indgået aftale om et selvstændigt støtteprojekt finansieret af Udenrigsministeriet til den eller de pågældende institutioner. Det forventes, at ombudsmandsinstitutionen selv, i kraft af sin viden og erfaring fra det internationale arbejde, opsøger og retter henvendelse til Udenrigsministeriet om eventuelle indsatser.

FRA DIALOG MED BESLUTNINGSTAGERE TIL PRAKTISK ASSISTANCE

I 2013 udnyttede vi samarbejdsaftalens nye, fleksible muligheder fuldt ud.

Efter at have haft kontakt til især to kinesiske statsinstitutioner – State Bureau for Letters and Calls og Ministry of Supervision – takkede vi ja til en invitation til at besøge Beijing. Vi underskrev i den forbindelse to memoranda of understanding om det fortsatte samarbejde. I oktober 2013 havde vi besøg af en delegation fra State Bureau for Letters and Calls, hvor temaet var tillidsvækkende forvaltning.

Der blev også skabt kontakt til Irans Government Inspection Organization, og vi har aftalt et besøg her i København i august 2014. Desuden skal nævnes, at vi har afholdt fælles arbejdsseminarer med CHRAGG i Tanzania (Commission for Human Rights and Good Governance) og har dialog om et udbygget samarbejde med Inspectorate of Government i Uganda.

Disse opsøgende aktiviteter dækker hele spektret fra dialog med beslutningstagere til praktisk assistance i forbindelse med konsolidering af klageinstitutioner: fra samtaler med kinesiske ministre og andre højtstående beslutningstagere om strategi og om tilrettelæggelse af et videre samarbejde om især troværdige institutioner og antikorruptionsarbejdet – til Tanzania, hvor udvikling af en generel forvaltningsproces, arbejde gennem egen drift-projekter og brug af IT var blandt temaerne for to to-dages arbejdsseminarer. 

SEMINARER MED UDGANGSPUNKT I CASES

Som en del af samarbejdsaftalen modtager vi også et stort antal besøg på Gammeltorv. Disse besøg falder i to hovedkategorier: de kortvarige besøg, typisk på to til tre timer med foredrag efterfulgt af spørgsmål og kommentarer, og så egentlige arbejdsbesøg, hvor en delegation er i København for at indgå i et praktisk fokuseret forløb.

Et arbejdsbesøg strækker sig typisk over tre til fem arbejdsdage. Gæsterne er som regel fra ombudsmandsinstitutioner, der allerede er oprettet og måske oven i købet har fungeret i flere år. Det er den samme form for arbejdsbesøg, vi ofte benytter, når vi besøger samarbejdsinstitutioner rundt om i verden.

Vi lægger stor vægt på disse arbejdsforløb – hvad enten de foregår på Gammeltorv eller i de lande, vi samarbejder med, som f.eks. Tanzania, Uganda eller Burkina Faso. Arbejdsformen giver mulighed for at tage udgangspunkt i konkrete cases, hvilket kan medvirke til at give en fælles referenceramme mellem vores institutioner, som ellers kan have meget forskellige arbejdsformer og arbejdsbetingelser.

Formålet er typisk at komme tættere på, hvordan ombudsmænd kan arbejde målrettet i praksis, og temaerne spænder derfor meget bredt. Vi har i 2013 f.eks. haft besøg af repræsentanter for det albanske ombudsmandskontor, hvor en nystartet enhed skal stå for det internationale arbejde, og vi havde besøg af en delegation fra den nystartede ombudsmandsinstitution i Serbien, som gerne ville se nærmere på kommunikationsstrategi og udnyttelsen af IT hos den danske ombudsmand.

Disse seminarer er et forum, hvor et samarbejde for alvor kan føre til forandringer/ forbedringer. Det siger sig selv, at læringen er tænkt at skulle gå begge veje. Vi bruger praktiske eksempler som indgangsvinkel til debat og erfaringsudveksling – altså sagerne, som ombudsmandsinstitutioner får og behandler: hvad vi gør ved dem, og hvordan vi kan bidrage til udviklingen af retssikkerhedsgarantier og forvaltningskulturen.

Når vi opsøger institutioner i udlandet – som i 2013 Tanzania og Uganda – er denne model også vores foretrukne, for det er gennem arbejdet med konkrete sager, der opnås størst udbytte og indsigt for begge parter.

Endelig skal det nævnes, at samarbejdsaftalen med Udenrigsministeriet også indebærer, at vi kan bistå de danske ambassader rundt om i verden. I maj fik vi således en henvendelse fra den danske ambassade i Mexico City om at holde et oplæg på en konference om antikorruption, som ambassaden havde været med til at planlægge. Det takkede vi naturligvis ja til, ligesom vi altid forsøger at indgå i et tæt samarbejde med de danske ambassader i de lande, vi samarbejder med – senest ambassaden i Beijing. Det skal i denne sammenhæng understreges, at de danske ambassader altid har givet os uvurderlig hjælp og rådgivning, som er helt nødvendig for vores arbejde.  

Ombudsmandens internationale arbejde

 

Siden den danske ombudsmandsinstitution blev oprettet i 1955, har de danske ombudsmænd og deres medarbejdere også arbejdet internationalt, herunder for at udbrede kendskabet til institutionen og dens formål og idégrundlag. Fra 2000 har ombudsmanden haft en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, der har tilført ekstra midler til arbejdet. Det internationale arbejde foregår på flere niveauer og i forskellige fora: 
 

Vi yder bistand i andre lande

Ombudsmanden og hans medarbejdere rejser rundt i verden for at fortælle om den danske ombudsmandsidé. En række af disse rejser relaterer sig til egentlige samarbejder med f.eks. andre ombudsmandsinstitutioner eller ministerier i udlandet. 

Vi modtager gæster

Hvert år modtager ombudsmanden delegationer og andre gæster fra udlandet. Der kan være tale om egentlige studiebesøg, som vi planlægger her i København, og hvor vi meget ofte inddrager danske statslige og kommunale myndigheder. Der kan også være tale om kortere besøg, hvor institutioner eller andre grupper af besøgende ønsker et oplæg til diskussion om ombudsmanden og hans arbejde. 


EU

EU-landenes ombudsmænd og andre repræsentanter for deres kontorer mødes jævnligt i et netværk, der ledes af den europæiske ombudsmand.  


I
nternational Ombudsman Institute (IOI)

Folketingets Ombudsmand er medlem af International Ombudsman Institute (IOI) – en sammenslutning af ombudsmænd fra over 140 ombudsmandsinstitutioner, der arbejder på lokalt, regionalt og nationalt plan. IOI er et kendt forum for samarbejde og udveksling af erfaringer blandt verdens ombudsmænd.