Igangværende sager rejst på eget initiativ af Skattekontoret

Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Højesterets kendelse af 26. april 2021 og Skattestyrelsens udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen i værdiansættelsescirkulæret (juni 2021)
  Højesteret har den 26. april 2021 afsagt kendelse i en sag om værdiansættelse af en udlejningsejendom i et dødsbo. Kendelsen er offentliggjort i SKM2021.267.HR (U 2021.2382 H). Ved kendelsen blev Skattestyrelsens anmodning om sagkyndig vurdering af en ejendom, der var arveudlagt efter 15 pct.-reglen i værdiansættelsescirkulæret, ikke imødekommet.

  I et brev til Skattestyrelsen har ombudsmanden omtalt kendelsen samt et udkast til styresignal om 15 pct.-reglen, som Skattestyrelsen har udarbejdet, men som ikke er udsendt. Ombudsmanden har bedt Skattestyrelsen om at blive orienteret om Skattestyrelsens vurdering af betydningen af Højesterets kendelse af 26. april 2021, herunder i forhold til eventuel genoptagelse af tidligere afgjorte sager.

 • Skatteforvaltningens korrespondance med partsrepræsentanter (marts 2021)
  Af Skattestyrelsens styresignal SKM2020.250.SKTST, pkt. 7, fremgik, at der i visse af Skatteforvaltningens ældre it- og sagsbehandlingssystemer alene udskrives materialeindkaldelser, forslag og afgørelser til borgeren, selvom Skatteforvaltningen har kendskab til, at borgeren har en partsrepræsentant. Det skyldes, at systemerne er baserede på forældede teknologier, der ikke gør det muligt at registrere en partsrepræsentant og derfor heller ikke at udskrive disse henvendelser til partsrepræsentanten.
  Ombudsmanden har af egen drift indledt en undersøgelse og bedt Skattestyrelsen om at oplyse om problemets omfang. Ombudsmanden har desuden bedt Skattestyrelsen om at redegøre for planerne for at afhjælpe de manglende muligheder for at korrespondere med partsrepræsentanter. Endelig har ombudsmanden bedt styrelsen om at redegøre for eventuelle overvejelser om foranstaltninger, som kan afhjælpe konsekvenserne af den manglende mulighed for at registrere partsrepræsentanter, i perioden frem til problemerne løses.

 • Indberetningsløsningen Deleøkonomi (marts 2021)
  Som det fremgår af nyhed af 17. marts 2021 har ombudsmanden besluttet at sætte et særligt fokus på digitalisering hos skattemyndighederne. Ombudsmanden har i den forbindelse over for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen indledt en undersøgelse af Deleøkonomi, som er en indberetningsløsning, hvor virksomheder, som driver udlejningsplatforme, kan indberette indtægter fra udlejning af bil, båd og bolig. Indberetningerne danner herefter grundlag for, at udlejere, der anvender platformene, kan opnå et forhøjet skattefradrag. 

 • Opgradering af Skatteforvaltningens sags- og dokumenthåndteringssystem (marts 2021)
  Som det fremgår af nyhed af 17. marts 2021 har ombudsmanden besluttet at sætte et særligt fokus på digitalisering hos skattemyndighederne.
  Ombudsmanden har som led heri indledt en undersøgelse af opgraderingen af sags- og dokumenthåndteringssystemet Workzone, der anvendes til journalisering af sager og dokumenter i det meste af Skatteministeriets koncern. Workzone fungerer også som kommunikationskanal, idet der via systemet kan sendes afgørelser og anden information til borgerne. 

 • Vurderingsstyrelsens begrundelse i sager om omvurdering af ejendomme (juli 2020)
  Som det fremgår af nyhed af 28. januar 2020 har ombudsmanden i 2020 et særligt fokus på skattemyndighedernes begrundelser. Ombudsmanden har som led heri indledt en undersøgelse af Vurderingsstyrelsens begrundelse i sager om omvurdering af ejendomme pr. 1. oktober 2019. Som led i undersøgelsen vil ombudsmanden gennemgå samlet 30 sager, hvor der er foretaget omvurdering efter vurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 5, 6 og 8 (lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013).

 • Skattestyrelsens konstatering af øvrige fejl på Skattekontoen (maj 2020)
  Skattestyrelsen har i forbindelse med en opfølgning i sagen om Skattekontoen, som ombudsmanden afsluttede den 16. maj 2019, underrettet ombudsmanden om, at Skattestyrelsen har konstateret flere fejl på Skattekontoen end de, der var genstand for ombudsmandens undersøgelse. Der er således, ud over det spørgsmål om tilbagebetaling af renters rente til virksomheder for perioden august 2013 til oktober 2015, som ombudsmanden følger med i, bl.a. også konstateret fejl i beregningsgrundlaget for beregning af renter fra 2013 til 2017 og fejl vedrørende manglende afskrivning på forældede krav på Skattekontoen, herunder fejl i renteberegningen på afskrevne fordringer fra 2017 til 2018. Skattestyrelsen har orienteret ombudsmanden om styrelsens plan for oprydningsarbejdet efter fejlene på Skattekontoen.
  Udover fortsat at blive underrettet om spørgsmålet om tilbagebetaling af renters rente, har ombudsmanden bedt Skattestyrelsen om også at blive underrettet om de øvrige problemstillinger. 

 • Skatteforvaltningens opdatering af Den juridiske vejledning, udarbejdelse af styresignaler mv. (maj 2020)
  I Den juridiske vejledning, herunder styresignaler og meddelelser fra de syv styrelser i Skatteforvaltningen, fastlægges skattemyndighedernes gældende praksis. FSR – danske revisorers Skatteudvalg og Advokatrådets skatteudvalg har over for ombudsmanden peget på, at der i visse situationer er gået lang tid, før Skatteforvaltningen har offentliggjort principielle afgørelser og – i de relevante tilfælde –  udmøntet sådanne principielle afgørelser i styresignaler og ajourført Den juridiske vejledning. Ombudsmanden har i flere sager konstateret tilsvarende problemstillinger. På den baggrund har ombudsmanden af egen drift indledt en undersøgelse af Skatteforvaltningens administration i forbindelse med opdatering af Den juridiske vejledning og udarbejdelse af styresignaler mv.

 • Motorstyrelsens og motorankenævnenes behandling af sager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer (februar 2020) 
  Ombudsmanden har besluttet at indlede en undersøgelse af Motorstyrelsens og motorankenævnenes behandling af sager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer, herunder sager om pristjek af selvanmelderes værdifastsættelse af importerede brugte køretøjer. Undersøgelsen vil bygge på en gennemgang af i alt 30 sager, som er afgjort af Motorstyrelsen som første instans og dernæst af et af de fire motorankenævn, som Skatteankestyrelsen er sekretariat for.