Igangværende sager rejst på eget initiativ af Skattekontoret

Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

  • Skattestyrelsens sagsbehandlingstid i sager om tilbagebetalingskrav vedrørende moms af leverancer til investeringsforeninger (april 2023)
    Ombudsmanden har på baggrund af henvendelser fra tre brancheorganisationer besluttet at rejse en generel undersøgelse af Skattestyrelsens sagsbehandlingstid i forbindelse med sager om mulig tilbagebetaling af moms som følge af en EU-dom, der blev afsagt i marts 2014.
    Ombudsmanden har bedt Skattestyrelsen om at oplyse nærmere om den hidtidige behandling af sagerne og den aktuelle status på behandlingen af sagskomplekset. Ombudsmanden har endvidere bedt styrelsen om at redegøre for, hvilke tiltag styrelsen har iværksat for at sikre fremdrift i sagerne, og at oplyse hvornår styrelsen forventer at have truffet afgørelse i samtlige sager.

  • Ændring af BBR-oplysninger i deklarationsperioden til brug for fastsættelse af ejendomsvurdering (januar 2023)
    Ombudsmanden har på baggrund af medieomtale besluttet at rejse en generel undersøgelse af Vurderingsstyrelsens praksis for borgeres mulighed for at rette urigtige BBR-oplysninger i deklarationsperioden inden indsigelsesfristens udløb. Ombudsmanden har bedt Vurderingsstyrelsen om at redegøre nærmere for Vurderingsstyrelsens praksis på området og for hjemmelsgrundlaget for denne praksis.