Igangværende sager rejst på eget initiativ af Skattekontoret

Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Gældsstyrelsens sagsbehandling af frivillige indbetalinger til dækning af ikke-inddrivelsesparat gæld (september 2020)
  Det fremgår af de breve, som Gældsstyrelsen sender til borgere om bl.a. ikke-inddrivelsesparat gæld, at hvis Gældsstyrelsen modtager en frivillig betaling af en gældspost, der ikke er inddrivelsesparat, vil styrelsen vurdere, om kravet består. Hvis det viser sig, at kravet ikke består, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt eller eventuelt anvendt til dækning af anden gæld.
  Ikke-inddrivelsesparat gæld er gældsposter, hvor der er kendskab til eller mistanke om datafejl og/eller tvivl om gældsposternes retskraft. Gældsposterne er dermed låst for inddrivelse, og indtil gældsposterne er gennemgået for at konstatere, om der er hjemmel til inddrivelse, betegnes de som ikke-inddrivelsesparate.
  Ombudsmanden har indledt en undersøgelse af Gældsstyrelsens sagsbehandling af sådanne frivillige indbetalinger til dækning af ikke-inddrivelsesparat gæld. Ombudsmanden har nemlig forstået, at en ikke-inddrivelsesparat gæld kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for borgeren også i perioden fra en frivillig indbetaling, og indtil gælden efter Gældsstyrelsens retskraftvurdering slettes. Ombudsmanden har derfor bedt Gældsstyrelsen om en række oplysninger vedrørende styrelsens sagsbehandling, f.eks. hvor lang tid der går, fra styrelsen modtager et frivilligt indbetalt beløb, og til styrelsen foretager en retskraftvurdering af den pågældende gæld og herefter sletter gælden.

 •  Vurderingsstyrelsens begrundelse i sager om omvurdering af ejendomme (juli 2020)
  Som det fremgår af nyhed af 28. januar 2020 har ombudsmanden i 2020 et særligt fokus på skattemyndighedernes begrundelser. Ombudsmanden har som led heri indledt en undersøgelse af Vurderingsstyrelsens begrundelse i sager om omvurdering af ejendomme pr. 1. oktober 2019. Som led i undersøgelsen vil ombudsmanden gennemgå samlet 30 sager, hvor der er foretaget omvurdering efter vurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 5, 6 og 8 (lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013).

 • Vurderingsstyrelsens begrundelse af vurderinger i det nye ejendomsvurderingssystem (juli 2020)
  Som det fremgår af nyhed af 28. januar 2020 har ombudsmanden i 2020 et særligt fokus på skattemyndighedernes begrundelser. Ombudsmanden har som led heri indledt en undersøgelse af Vurderingsstyrelsens begrundelser for afgørelser om vurderinger i det nye ejendomsvurderingssystem. Til brug for undersøgelsen har ombudsmanden bedt Vurderingsstyrelsen om at sende de standardbreve og standardbegrundelser, som Vurderingsstyrelsen vil anvende ved udsendelse af vurderingerne.

 • Opfølgning på Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt (juni 2020)
  Undersøgelse af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for de klager over afgørelser om partsaktindsigt, som styrelsen har afsluttet i 2019 og 1. halvår af 2020. Undersøgelsen følger op på tidligere egen drift-undersøgelser af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over afgørelser om partsaktindsigt. Ombudsmandens seneste udtalelse herom kan ses her.
 • Gældsstyrelsens begrundelse i afgørelser om lønindeholdelse (maj 2020)
  Som det fremgår af nyhed af 28. januar 2020 har ombudsmanden i 2020 et særligt fokus på skattemyndighedernes begrundelser.
  Ombudsmanden har som led heri indledt en undersøgelse af Gældsstyrelsens begrundelser i sager om lønindeholdelse. Til brug for undersøgelsen har ombudsmanden bedt Gældsstyrelsen om at sende de standardbreve- og begrundelser, som Gældsstyrelsen gør brug af i afgørelser om lønindeholdelse i gældsinddrivelsessystemet PSRM.

 • Skattestyrelsens konstatering af øvrige fejl på Skattekontoen (maj 2020)
  Skattestyrelsen har i forbindelse med en opfølgning i sagen om Skattekontoen, som ombudsmanden afsluttede den 16. maj 2019, underrettet ombudsmanden om, at Skattestyrelsen har konstateret flere fejl på Skattekontoen end de, der var genstand for ombudsmandens undersøgelse. Der er således, ud over det spørgsmål om tilbagebetaling af renters rente til virksomheder for perioden august 2013 til oktober 2015, som ombudsmanden følger med i, bl.a. også konstateret fejl i beregningsgrundlaget for beregning af renter fra 2013 til 2017 og fejl vedrørende manglende afskrivning på forældede krav på Skattekontoen, herunder fejl i renteberegningen på afskrevne fordringer fra 2017 til 2018. Skattestyrelsen har orienteret ombudsmanden om styrelsens plan for oprydningsarbejdet efter fejlene på Skattekontoen.
  Udover fortsat at blive underrettet om spørgsmålet om tilbagebetaling af renters rente, har ombudsmanden bedt Skattestyrelsen om også at blive underrettet om de øvrige problemstillinger. Ombudsmanden vil i den forbindelse løbende overveje, om der er grundlag for at tage spørgsmål op til behandling af egen drift i medfør af ombudsmandslovens § 17.

 • Skatteforvaltningens opdatering af Den juridiske vejledning, udarbejdelse af styresignaler mv. (maj 2020)
  I Den juridiske vejledning, herunder styresignaler og meddelelser fra de syv styrelser i Skatteforvaltningen, fastlægges skattemyndighedernes gældende praksis. FSR – danske revisorers Skatteudvalg og Advokatrådets skatteudvalg har over for ombudsmanden peget på, at der i visse situationer er gået lang tid, før Skatteforvaltningen har offentliggjort principielle afgørelser og – i de relevante tilfælde –  udmøntet sådanne principielle afgørelser i styresignaler og ajourført Den juridiske vejledning. Ombudsmanden har i flere sager konstateret tilsvarende problemstillinger. På den baggrund har ombudsmanden af egen drift indledt en undersøgelse af Skatteforvaltningens administration i forbindelse med opdatering af Den juridiske vejledning og udarbejdelse af styresignaler mv.

 • Motorstyrelsens og motorankenævnenes behandling af sager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer (februar 2020) 
  Ombudsmanden har besluttet at indlede en undersøgelse af Motorstyrelsens og motorankenævnenes behandling af sager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer, herunder sager om pristjek af selvanmelderes værdifastsættelse af importerede brugte køretøjer. Undersøgelsen vil bygge på en gennemgang af i alt 30 sager, som er afgjort af Motorstyrelsen som første instans og dernæst af et af de fire motorankenævn, som Skatteankestyrelsen er sekretariat for.
 • Skattestyrelsens begrundelser i sager om skønsmæssig forhøjelse af skatteansættelsen (januar 2020) 
  Som det fremgår af nyhed af 28. januar 2020 har ombudsmanden i 2020 særligt fokus på skattemyndighedernes begrundelser.
  Ombudsmanden har som led heri indledt en undersøgelse af Skattestyrelsens begrundelser i sager om skønsmæssig forhøjelse af skatteansættelsen for indkomståret 2018. Undersøgelsen bygger på en gennemgang af 20 sager, som er afgjort af Skattestyrelsen, og som ikke er eller har været påklaget til anden administrativ myndighed, og hvor klagefristen er udløbet.

 • Skatteankestyrelsens behandling af sager, hvor der hos Skattestyrelsen samtidig behandles en straffesag (december 2019)
  Hvis en medarbejder i Skatteforvaltningen har grundlag for at formode, at en skatteyder kan have overtrådt told-, skatte- eller afgiftslovgivningen, skal sagen sendes til ansvarsvurdering hos Skattestyrelsens straffesagsenheder. Oversendelsen sker, når Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om afgifts- eller skatteansættelsen. Ifølge Den juridiske vejledning skal en klage over skatteansættelsen som udgangspunkt behandles i det administrative klagesystem, før straffesagen gennemføres.
  Ombudsmanden har bedt Skatteankestyrelsen om at redegøre for Skatteankestyrelsens håndtering af sagerne, hvor der er klaget til Skatteankestyrelsen over skatteansættelsen, og hvor der samtidig hos Skattestyrelsen behandles en straffesag om samme forhold, herunder for om sagerne udskilles til særlig behandling og eventuelt fremmes hos Skatteankestyrelsen. Ombudsmanden har også bedt Skatteankestyrelsen om at redegøre for samarbejdet med Skattestyrelsen i sagerne.