Igangværende sager rejst på eget initiativ af Skattekontoret

Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Gældsstyrelsens klagevejledning i afgørelser om lønindeholdelse (oktober 2020)
  I Gældsstyrelsens afgørelser om lønindeholdelse og særskilt lønindeholdelse efter gældsinddrivelseslovens § 10 og § 10 a vejleder styrelsen om klagemulighederne efter både § 17, stk. 1, og § 18, stk. 1, i gældsinddrivelsesloven. Klager omfattet af § 17, stk. 1, skal indgives senest tre måneder efter modtagelsen af afgørelsen om lønindeholdelse og behandles af Skatteankestyrelsen. En klage efter § 18, stk. 1, skal derimod indgives senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen og behandles af fogedretten.
  Ombudsmanden har indledt en undersøgelse af, om denne klagevejledning opfylder kravene i forvaltningslovens § 25, herunder kravet om, at en klagevejledning skal rette sig mod den pågældende afgørelse og være præcis, samt udformes, så modtageren ikke med rimelighed kan komme i tvivl om, hvornår en klage senest skal være modtaget af klagemyndigheden.

 • Vurderingsstyrelsens begrundelse i sager om omvurdering af ejendomme (juli 2020)
  Som det fremgår af nyhed af 28. januar 2020 har ombudsmanden i 2020 et særligt fokus på skattemyndighedernes begrundelser. Ombudsmanden har som led heri indledt en undersøgelse af Vurderingsstyrelsens begrundelse i sager om omvurdering af ejendomme pr. 1. oktober 2019. Som led i undersøgelsen vil ombudsmanden gennemgå samlet 30 sager, hvor der er foretaget omvurdering efter vurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 5, 6 og 8 (lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013).

 • Skattestyrelsens konstatering af øvrige fejl på Skattekontoen (maj 2020)
  Skattestyrelsen har i forbindelse med en opfølgning i sagen om Skattekontoen, som ombudsmanden afsluttede den 16. maj 2019, underrettet ombudsmanden om, at Skattestyrelsen har konstateret flere fejl på Skattekontoen end de, der var genstand for ombudsmandens undersøgelse. Der er således, ud over det spørgsmål om tilbagebetaling af renters rente til virksomheder for perioden august 2013 til oktober 2015, som ombudsmanden følger med i, bl.a. også konstateret fejl i beregningsgrundlaget for beregning af renter fra 2013 til 2017 og fejl vedrørende manglende afskrivning på forældede krav på Skattekontoen, herunder fejl i renteberegningen på afskrevne fordringer fra 2017 til 2018. Skattestyrelsen har orienteret ombudsmanden om styrelsens plan for oprydningsarbejdet efter fejlene på Skattekontoen.
  Udover fortsat at blive underrettet om spørgsmålet om tilbagebetaling af renters rente, har ombudsmanden bedt Skattestyrelsen om også at blive underrettet om de øvrige problemstillinger. 

 • Skatteforvaltningens opdatering af Den juridiske vejledning, udarbejdelse af styresignaler mv. (maj 2020)
  I Den juridiske vejledning, herunder styresignaler og meddelelser fra de syv styrelser i Skatteforvaltningen, fastlægges skattemyndighedernes gældende praksis. FSR – danske revisorers Skatteudvalg og Advokatrådets skatteudvalg har over for ombudsmanden peget på, at der i visse situationer er gået lang tid, før Skatteforvaltningen har offentliggjort principielle afgørelser og – i de relevante tilfælde –  udmøntet sådanne principielle afgørelser i styresignaler og ajourført Den juridiske vejledning. Ombudsmanden har i flere sager konstateret tilsvarende problemstillinger. På den baggrund har ombudsmanden af egen drift indledt en undersøgelse af Skatteforvaltningens administration i forbindelse med opdatering af Den juridiske vejledning og udarbejdelse af styresignaler mv.

 • Motorstyrelsens og motorankenævnenes behandling af sager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer (februar 2020) 
  Ombudsmanden har besluttet at indlede en undersøgelse af Motorstyrelsens og motorankenævnenes behandling af sager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer, herunder sager om pristjek af selvanmelderes værdifastsættelse af importerede brugte køretøjer. Undersøgelsen vil bygge på en gennemgang af i alt 30 sager, som er afgjort af Motorstyrelsen som første instans og dernæst af et af de fire motorankenævn, som Skatteankestyrelsen er sekretariat for.