Tilsyn med udsendelser

Ombudsmanden fører tilsyn med politiets tvangsmæssige udsendelser. Formålet er at holde øje med det danske politis behandling af de borgere, som bliver sendt ud af landet med tvang.

Når udlændinge, som er udvist af Danmark, ikke frivilligt forlader landet, bliver de tvangsmæssigt udsendt af politiet.

Det kan enten ske som en påset udrejse, hvor politiet overvåger udrejsen af landet, f.eks. ombordstigning i et fly eller på et skib, eller som en ledsaget udrejse, hvor politiet ledsager udlændingen til hjemlandet eller et tredjeland, hvor han eller hun har ret til at være.

Ombudsmandens tilsyn omfatter både påsete og ledsagede udrejser, men han har mest fokus på de ledsagede udrejser.

Ombudsmanden er til stede under nogle af politiets udsendelser – det vil sige, at en jurist hos ombudsmanden deltager, fra en udlænding bliver hentet af politiet, til han eller hun udleveres til et andet lands myndigheder. Ombudsmandens medarbejder overvåger, hvordan udsendelsen foregår. Han hverken kan eller skal gribe ind i eventuelle situationer, der måtte opstå under udsendelsen. Medarbejderen kan stille spørgsmål om den konkrete udsendelse. Han har også mulighed for at indlede en undersøgelse af sagen efter udsendelsen.

Ombudsmanden modtager også regelmæssige indberetninger fra politiet om udsendelser. Endelig gennemgår ombudsmanden et antal afsluttede konkrete udsendelsessager. 

Ombudsmanden har bl.a. ret til at forlange oplysninger, dokumenter og udtalelser og til at besigtige tjenestesteder og lokaler som led i tilsynsarbejdet.

Ombudsmanden skal især holde øje med, at politiets arbejde med tvangsmæssige udsendelser foregår med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse. Ombudsmanden skal bedømme, om politiet følger god forvaltningsskik og gældende ret – fx Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten og internationale menneskerettighedskonventioner.

Ligesom ved ombudsmandens øvrige tilsyn, kan han som led i tilsynet også bedømme forholdene ud fra almenmenneskelige og humanitære synspunkter.

Ombudsmandens tilsyn er overordnet og generelt, og han kan derfor ikke behandle konkrete klager over politiets adfærd som en del af tilsynet.

Ombudsmanden kan give kritik og henstillinger til politiet og i øvrigt præsentere sin opfattelse af sagerne. Ombudsmanden kan også foreslå ændringer i procedurer eller sagsbehandling.

Ombudsmandens tilsyn omfatter tvangsmæssige udsendelser af udlændinge, som af forskellige grunde ikke har lovligt ophold i Danmark, og som derfor har fået pålæg om at udrejse. Det kan f.eks. være personer, som har fået afslag på ansøgning om asyl. 

Ombudsmandens tilsyn omfatter ikke politiets tvangsmæssige udsendelser af udlændinge, der f.eks. er udvist på grund af kriminalitet.

Tilsynets retlige grundlag

Folketinget vedtog i 2011 lov nr. 248 af 30. marts 2011 om ændring af udlændingeloven. Loven, som trådte i kraft 1. april 2011, gennemførte de ændringer i udlændingeloven, der var nødvendige som følge af EU’s udsendelsesdirektiv.

Efter udlændingelovens § 30, stk. 2, 1. pkt., er det politiet, der i Danmark drager omsorg for udlændinges udrejse af landet, når de ikke udrejser frivilligt. Med lovændringen blev § 30 a indsat som en ny bestemmelse i udlændingeloven. Ifølge § 30 a, stk. 1, skal Folketingets Ombudsmand varetage tilsynet med politiets tvangsmæssige udsendelser. Inden lovens vedtagelse eksisterede der ikke et særskilt tilsyn med politiets virksomhed i forbindelse med tvangsmæssige udsendelser, og der var således tale om etablering af en ny ordning i Danmark.

 

Årsrapport om tilsyn med politiets tvangsmæssige udsendelser for 2011

Årsrapport om tilsyn med politiets tvangsmæssige udsendelser for 2012

Redegørelse om gennemgang af afsluttede udsendelsessager i 2013

Redegørelse om gennemgang af afsluttede udsendelsessager i 2014

Redegørelse om gennemgang af afsluttede udsendelsessager i 2015

 

Fra og med gennemgangen af afsluttede udsendelsessager fra 2016 udarbejder ombudsmanden ikke en årlig redegørelse eller rapport. Oplysninger om ombudsmandens gennemgang af afsluttede udsendelsesager vil i stedet fremgå af ombudsmandens årlige beretning, og der vil i relevant omfang vil blive offentliggjort nyheder om sagerne.