Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet i 2022

Af tabellen fremgår det, hvor vi har været, og hvilken type institution vi har besøgt. Det fremgår også, hvor mange samtaler vi har haft med brugere (indsatte, beboere, patienter mv.) og pårørende (pårørende, værger, bistandsværger og patientrådgivere). Endelig præsenteres de anbefalinger, som er givet til institutionen. Ombudsmanden samarbejder inden for OPCAT[1] med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og IMR – Institut for Menneskerettigheder, som bl.a. deltager i tilsynsbesøg. 

[1] OHCHR | Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT)

 

ANTAL TILSYNSBESØG SAMTALER MED BRUGERE SAMTALER MED PÅRØRENDE MFL. MED DIGNITY MED IMR VARSLEDE/
UVARSLEDE BESØG
AFSLUTTET MED ANBEFALINGER AFSLUTTET UDEN ANBEFALINGER UAFSLUTTET
29 119 5 29 15 29/0 23 6 0
Tilsyn Anbefalinger

2. februar 2022

Renbæk Fængsel

Seks lukkede afdelinger samt straf- og isolationsafsnit

Samtaler med 21 brugere

DIGNITY deltog

 • At ledelsen sikrer, at den indsatte ved modtagelsen får kendskab til fængslets regler, husorden og praktiske forhold.

 • At ledelsen fastholder fokus på det relationelle arbejde mellem personale og indsatte samt på at sikre, at indsatte får svar på anmodninger mv. og forstår de afgørelser, som fængslet træffer.

2. marts 2022

Vestre Fængsel

Modtagelsesafdeling

Samtaler med 10 brugere

DIGNITY og IMR deltog

 • At ledelsen sikrer et fortsat fokus på, at indsatte i forbindelse med modtagelsen vejledes tilstrækkeligt om deres rettigheder mv. 

 • At ledelsen overvejer, hvordan det sikres, at den indsatte har kendskab til planen for den indsattes ophold i kriminalforsorgens varetægt, samarbejde med andre myndigheder mv. (handleplanen).

3. marts 2022

Københavns Politi

Detentionen og venterum på Station Bellahøj

Samtale med 1 bruger

DIGNITY og IMR deltog

Besøget gav ikke anledning til anbefalinger. 

7. marts 2022

Københavns Vestegns Politi

Detention og venterum i Albertslund Politigård

Ingen samtaler med brugere eller pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Besøget gav ikke anledning til anbefalinger.

15. marts 2022

Hillerød Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 3 brugere

DIGNITY deltog

 • At ledelsen sikrer, at fristerne for oprettelse af handleplaner i cirkulære nr. 9741 af 28. juni 2022 overholdes.

 • At ledelsen sikrer, at den sundhedsfaglige dokumentation, herunder dokumentationen af den indledende helbredsundersøgelse, er tilstrækkeligt udførlig og overholder de formelle krav til journalføring.

 • At ledelsen sikrer, at husordenen oversættes til relevante sprog.

16. marts 2022

Nordsjællands Politi

Detention og venterum, Station Nord  

Ingen samtaler med brugere eller pårørende

DIGNITY deltog

 • At ledelsen sikrer, at frekvensen af tilsyn samt tilsyn ved fremmøde i forhold til detentionsanbragte sker i overensstemmelse med de gældende regler.

30. marts 2022

Psykiatrien Syd, Vordingborg

Ældrepsykiatrisk sengeafsnit

Samtaler med 2 brugere og 3 pårørende

DIGNITY deltog

Besøget gav ikke anledning til anbefalinger.

5. april 2022

Odense Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 7 brugere

DIGNITY og IMR deltog

 • At ledelsen sikrer et fortsat fokus på, at de indsatte ved modtagelsen vejledes tilstrækkeligt om deres rettigheder.

 • At ledelsen sikrer, at indsatte ved modtagelsen får kendskab til arrestens husorden, og at husordenen er tilgængelig for alle indsatte.

 • At ledelsen sikrer, at der i relevant omfang vejledes om den særlige klageordning og adgang til domstolsprøvelse efter retsplejelovens § 778, f.eks. ved at lade vejledning herom indgå i husordenens afsnit om klagevejledning.

 • At ledelsen på den måde, som skønnes relevant, sikrer, at det sundhedsfaglige personale orienteres om indsatte i isolation.

6. april 2022

Fyns Politi

Detention og venterum, Hovedpolitistationen i Odense

Ingen samtaler med brugere eller pårørende

DIGNITY og IMR deltog

 • At ledelsen sikrer et fortsat fokus på, at samtlige punkter i detentionsrapporten udfyldes, herunder at det begrundes, hvis nogle punkter ikke er udfyldt.

 • At ledelsen sikrer, at der er en procedure for kontrol med kaldeanlæg i detention og venterum.

11. maj 2022

Aarhus Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 8 brugere

DIGNITY deltog

 • At ledelsen overvejer, hvordan det sikres, at den indsatte har kendskab til planen for den indsattes ophold i kriminalforsorgens varetægt, samarbejde med andre myndigheder mv. (handleplanen).

 • At ledelsen sikrer, at den korte udgave af arrestens husorden bliver oversat til relevante sprog.

 • At ledelsen sikrer, at kravet om, at et ønske om en samtale med sundhedsfagligt personale skal begrundes på en åben anmodningsseddel, bliver ophævet.

 • At ledelsen sikrer, at lokalet, der bliver brugt til midlertidigt ophold for nye indsatte (det tidligere motionsrum), er indrettet således, at det ikke indebærer risiko for, at indsatte kan gøre skade på sig selv.

 • At ledelsen sikrer, at arrestens motionsrum igen tages i brug som motionsrum, så snart det er muligt.

12. maj 2022

Østjyllands Politi

Detention og venterum i Hovedstationen i Aarhus

Samtale med 1 bruger

DIGNITY deltog

 • At ledelsen sikrer, at tilsyn med detentionsanbragte ved fremmøde sker i overensstemmelse med de gældende regler.
 • At ledelsen sikrer, at feltet i detentionsrapporterne vedrørende udlevering af pjece med vejledning om bl.a. klageadgang bliver udfyldt.

16. maj 2022

Aalborg Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 3 brugere

DIGNITY deltog

 • At ledelsen er opmærksom på at sikre den fornødne fortrolighed og diskretion i sundhedsbetjeningen, herunder ved samtaler på dobbeltceller og indgivelse af anmodningssedler.

 • At ledelsen sikrer øget fokus på korrekt, præcis og dækkende dokumentation i rapporter om anbringelse i observationscelle.

 • At ledelsen sikrer, at husordenen oversættes til relevante sprog.
 • At ledelsen sikrer brug af tolk i nødvendigt omfang.

 • At ledelsen sikrer, at kald til toiletbesøg effektueres hurtigst muligt.

 • At ledelsen sikrer, at der hos både indsatte og ansatte er en fælles forståelse af, at det er acceptabelt, at de indsatte foretager kald for at komme på toilettet.
 • At ledelsen sikrer, at de ansatte – medmindre henvendelsen har et kontrolmæssigt formål – altid banker på de indsattes celledøre, inden celledøren bliver åbnet.

17. maj 2022

Nordjyllands Politi

Detention og venterum, Aalborg

Ingen samtaler med brugere eller pårørende

DIGNITY deltog

 

 • At ledelsen sikrer, at det dokumenteres, at den anholdte er vejledt om sine rettigheder, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9155 af 18. marts 2010.

30. maj - 2. juni 2022

Politiet på Færøerne

4 tilsynsbesøg hos Politiet på Færøerne:

Detentionen og venterum i Tórshavn

Venterum i Vágar Lufthavn

Detentionen i Klaksvik

Detentionen i Tvøroyri

Ingen samtaler med brugere eller pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Samlet afrapportering

 • At ledelsen sikrer, at de lokalt fastsatte instrukser ”Retningslinjer og procedurer i forbindelse med anholdte og detentionsanbragte” og ”Vejledning for venterumsanbringelse” ajourføres, så de er i overensstemmelse med de gældende regler og praksis, og således at det klart fremgår,
  • hvilke regler der gælder ved henholdsvis detentions- og venterumsanbringelser, og
  • hvem der – på politistationer, hvor vagthavende ikke er til stede – har ansvaret for at varetage de opgaver, der påhviler vagthavende.

 • At ledelsen sikrer, at der udarbejdes procedurer for løbende kontrol af det elektroniske udstyr i detentioner og venterum, herunder røgalarmer og kaldeanlæg.

 • At ledelsen sikrer, at tilsynet med de detentionsanbragte føres i overensstemmelse med reglerne i detentionsbekendtgørelsen, herunder at der føres skærpet tilsyn før lægetilsynet, og at der efter lægetilsynet kun føres tilsyn via lytte- og overvågningsudstyr, når betingelserne herfor er opfyldt.

 • At ledelsen sikrer, at medicin kun udleveres efter lægens anvisning, og overvejer, om der er behov for at udarbejde instrukser for medicinhåndtering.

 • At ledelsen sikrer, at der allerede under transporten af frihedsberøvede berusede personer uden unødigt ophold tilkaldes en læge med henblik på undersøgelse af den frihedsberøvede, medmindre transporttiden er af kortere varighed.

 • At ledelsen sikrer, at samtlige relevante punkter i detentionsrapporterne udfyldes.

 

3. juni 2022

Færøernes Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 7 brugere

DIGNITY og IMR deltog

 • At ledelsen – f.eks. i forbindelse med ikrafttrædelsen af straffuldbyrdelsesloven – gennemgår husordenen med henblik på at sikre bl.a.,
  • at husordenen er i overensstemmelse med de gældende regler,
  • at husordenen i relevant omfang indeholder en beskrivelse af regelgrundlag og klagemuligheder, samt
  • at de forskellige sprogudgaver af husordenen har det samme indhold.

8. juni 2022

Pension Hammer Bakker

Almindelige afdelinger, frigangsafdelingen og familieafdelingen 

Samtaler med 4 brugere

DIGNITY deltog

Besøget gav ikke anledning til anbefalinger.

9. juni 2022

Psykiatri Nord, Thy-Mors

Almenpsykiatrisk sengeafsnit, Thisted

Samtaler med 2 brugere

DIGNITY deltog

Besøget gav ikke anledning til anbefalinger.

15. juni 2022

Esbjerg Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 8 brugere

DIGNITY og IMR deltog 

 • At ledelsen sikrer et fortsat fokus på, at indsatte forbindelse med modtagelsen vejledes tilstrækkeligt om deres rettigheder.

 • At ledelsen sikrer, at der i relevant omfang vejledes om den særlige klageordning og adgang til domstolsprøvelse efter retsplejelovens § 778, f.eks. ved at lade vejledning herom indgå i husordenen.

 • At ledelsen sikrer, at medicinhåndteringen lever op til kravene i de gældende regler og retningslinjer.

 • At ledelsen sikrer, at den sundhedsfaglige journalføring lever op til kravene i de gældende regler og retningslinjer.

16. juni 2022

Syd- og Sønderjyllands Politi

Detention og venterum, Esbjerg Politistation

Ingen samtaler med brugere eller pårørende

DIGNITY og IMR deltog

 • At ledelsen sikrer, at den anholdte bliver vejledt om sine rettigheder mv., og at dette dokumenteres, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9155 af 18. marts 2010.

6. september 2022

Udlændingecenter Ellebæk

Udlændingecenter

Samtaler med 4 brugere

DIGNITY og IMR deltog

 • At ledelsen fortsat har fokus på at forbedre udearealerne.

 • At ledelsen sikrer brug af tolke i nødvendigt omfang.

 • At ledelsen sikrer, at der er øget opmærksomhed på, at reglerne om isolation bliver anvendt korrekt, herunder at der sondres mellem midlertidig udelukkelse fra fællesskab efter § 63, stk. 3, og forhørscelle efter § 71, stk. 1, i straffuldbyrdelsesloven.

 • At ledelsen fortsat har fokus på at sikre, at de ansatte har en professionel omgangstone indbyrdes og over for de frihedsberøvede.

4. oktober 2022

Nykøbing Mors Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 7 brugere

DIGNITY deltog

 • At ledelsen sikrer, at personalet modtager vejledning eller undervisning om afdækning af psykiatriske forhold, herunder afdækning af selvmordstanker, ved modtagelsen af nye indsatte.

 • At ledelsen sikrer brug af tolk i nødvendigt omfang, herunder ved modtagelses- og sundhedssamtaler og samtaler om afdækning af psykiatriske forhold.

 • At ledelsen sikrer, at indsatte og ansatte har en fælles forståelse af, at det er acceptabelt, at indsatte foretager cellekald for at komme på toilettet, og at der ikke uanmodet bliver udleveret urinkolber.

5. oktober 2022

Holstebro Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 4 brugere

DIGNITY deltog 

 • At ledelsen sikrer, at personalet modtager vejledning eller undervisning om afdækning af psykiatriske forhold, herunder afdækning af selvmordstanker, ved modtagelsen af nye indsatte.

 • At ledelsen sikrer brug af tolk i nødvendigt omfang, herunder ved modtagelsessamtaler og afdækning af psykiatriske forhold.

 • At ledelsen sikrer, at de indsatte ikke har den opfattelse, at brug af natkolbe er obligatorisk.

6. oktober 2022

Midt- og Vestjyllands Politi

Detentionen i Holstebro

Samtale med 1 bruger

DIGNITY deltog

Besøget gav ikke anledning til anbefalinger.

12. oktober 2022

Frederikshavn Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 9 brugere

DIGNITY og IMR deltog

 • At ledelsen sikrer, at cellekald bliver besvaret hurtigst muligt og inden for rimelig tid.

 • At ledelsen sikrer, at motionsrummet ikke bliver brugt til indkvartering.

 • At ledelsen sikrer en velfungerende biblioteksordning.

13. oktober 2022

Hobro Arrest

Arrestafdeling

Samtaler med 10 brugere

DIGNITY og IMR deltog

 • At ledelsen sikrer, at cellekald bliver besvaret hurtigst muligt og inden for rimelig tid.

 • At ledelsen sikrer, at indsatte og ansatte har en fælles forståelse af, at det er acceptabelt, at indsatte foretager cellekald for at komme på toilettet, og at der ikke uanmodet bliver udleveret urinkolber.

 • At ledelsen sikrer, at personalet – medmindre henvendelsen har et kontrolmæssigt formål – banker på den indsattes celledør, inden den bliver åbnet.

20. december 2022

Botilbuddet Granvej

Botilbud til borgere med psykiske udfordringer og et samtidigt, aktivt brug af rusmidler

Samtaler med 7 brugere og 1 pårørende

DIGNITY deltog

 • At ledelsen udarbejder en politik vedrørende vold og trusler mellem og mod beboere, som forholder sig til
  • forebyggelse,
  • håndtering af offer, gerningsmand og eventuelle berørte medbeboere i forbindelse med en konkret episode,
  • opfølgning over for offer, gerningsmand og berørte medbeboere, samt
  • håndtering af vold og trusler fra udefrakommende personer.