Ombudsmandens arbejde på handicapområdet

Ombudsmanden har til opgave at følge udviklingen i ligebehandling af mennesker med handicap. Opgaven løses bl.a. ved tilsynsbesøg i offentlige anlæg og bygninger, hvor målet er at sikre inklusion af fysisk handicappede – det vil sige, at handicappede borgere har adgang til offentlige faciliteter på lige fod med andre.

Ombudsmanden følger med i spørgsmål om ligebehandling af mennesker med handicap og påtaler eventuelle problemer, når han har kompetence til det. Det har Folketinget bedt om – senest da Folketinget gennemførte FN’s handicapkonvention i 2010. 

Samtidig udpegede Folketinget Institut for Menneskerettigheder til at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af konventionen. Denne opgave løser Institut for Menneskerettigheder sammen med Det Centrale Handicapråd og Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden følger området på flere måder: 

Ombudsmanden fører tilsyn med handicaptilgængelighed på offentlige steder. 

Ombudsmandens medarbejdere tager på tilsynsbesøg i udvalgte offentlige bygninger og de udendørsområder, som hører til bygningerne. 

Tilsynsholdet undersøger, om bygningernes faciliteter er tilgængelige for alle brugere – er der f.eks. tilstrækkelige handicapparkeringspladser, er hovedindgangen tilgængelig for kørestolsbrugere, og er toiletfaciliteterne tilgængelige.   

Formålet med tilsynsbesøgene er dels generelt at følge udviklingen i tilgængelighed for mennesker med handicap, dels at gøre opmærksom på konkrete fejl og mangler. 

Ombudsmanden har for eksempel været på tilsynsbesøg om handicaptilgængelighed på rådhuse, et hospital, museer og uddannelsesinstitutioner.

Tilsynsbesøg afsluttet med rapport 2000 - 2022

Tilsynsbesøg afsluttet med brev 2022- 

Ombudsmanden behandler klager fra borgere over spørgsmål om ligebehandling af handicappede – det kan for eksempel være sager om støtte til bil eller tilpasning på arbejdsmarkedet som følge af et handicap. Klagerne bliver behandlet efter samme kriterier som andre klager sendt til ombudsmanden. 

Ombudsmanden kan selv starte en sag, for eksempel på baggrund af avisomtale eller en henvendelse fra en borger. Det har ombudsmanden eksempelvis gjort i en sag om en taxachauffør, der på grund af ordblindhed havde behov for at få dispensation til eksamen.

Tilsyn

Efter § 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter lovens § 18 kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested under ombudsmandens virksomhed.

Ombudsmanden har i denne forbindelse mulighed for at foretage vurderinger ud fra almenmenneskelige og humanitære synspunkter, jf. ombudsmandslovens § 18, 2. punktum.

Ligebehandling af personer med handicap

Folketinget vedtog den 2. april 1993 beslutningsforslag B 43 om ligestilling og ligebehandling af mennesker med handicap med andre borgere. Folketinget bad ved beslutningen Folketingets Ombudsmand om at ”følge udviklingen i ligebehandlingen og eventuelt meddele påtale, hvor dette er muligt inden for ombudsmandens kompetence”. Beslutningsforslaget er gentaget i forbindelse med Folketingets gennemførelse af FN’s handicapkonvention i 2010 (jf. folketingsbeslutning B 15 af 17. december 2010). 

Grundlaget for ombudsmandens vurderinger på handicapområdet er bl.a. FN’s Handicapkonvention, FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede, byggelovgivningen og Statens Byggeforskningsinstituts anbefalinger.

FN's Handicapkonvention