Egen drift-projekt angående 150 afviste principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse

95.437

UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE

Den 10. oktober 1991 besluttede jeg at gennemføre en egen drift-undersøgelse vedrørende 100 antagne principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse, afgjort i tiden fra den 1. juni 1990 og frem. Den 28. maj afgav jeg min endelige redegørelse, se Folketingets Ombudsmands beretning for 1992, s. 363ff. Som opfølgning på denne undersøgelse besluttede jeg den 10. august 1993 at iværksætte en egen drift-undersøgelse som skulle omfatte 150 afviste principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse i tiden før den 1. juli 1993.

Den 17. november 1993 og umiddelbart efter modtog jeg de 150 sager. Gennemgangen af sagerne fandt sted med udgangspunkt i det kontrolskema som tidligere har været anvendt i egen drift-undersøgelser, bl.a. i den tidligere undersøgelse af 100 antagne principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse, jf. Folketingets Ombudsmands beretning for 1992, s. 363ff.

Undersøgelsen blev gennemført så der især blev lagt vægt på forhold vedrørende begrundelse og partshøring og på spørgsmålet om de 150 afviste sagers principielle karakter, således at det blev vurderet hvilke af de afviste sager der henholdsvis kunne og burde være taget op til realitetsbehandling.

Med skrivelse af 17. maj 1995 sendte jeg Den Sociale Ankestyrelse mit udkast til rapporten om undersøgelsen. Ankestyrelsen afgav udtalelse den 21. september 1995. Styrelsens bemærkninger er gengivet de steder i rapporten som bemærkningerne vedrører. Derudover er udtalelsen i sin helhed vedhæftet som bilag til rapporten.

 

Læs undersøgelsen i Retsinformation