Egen drift-undersøgelse angående 100 principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse

92.363

Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og gennemførelse.

 Den 10. oktober 1991 afholdt jeg et møde med repræsentanter fra Den Sociale Ankestyrelse om gennemførelse af en egen drift-undersøgelse af sager fra Den Sociale Ankestyrelse.

Under mødet aftaltes det, at undersøgelsen omfattede 100 sager, som var optaget til behandling i ankestyrelsen som følge af sagernes principielle betydning. Det aftaltes videre, at sagerne udvalgtes som 100 fortløbende sager, der var afgjort fra 1. juni 1990 og frem.

I tilslutning til mødet fremsendte ankestyrelsen med skrivelse af 24. oktober 1991 ankestyrelsens akter i de udvalgte 100 principielle sager.

I den følgende tid modtog jeg endvidere fra de sociale ankenævn akterne i de pågældende sager.

Gennemgangen af sagerne fandt sted med udgangspunkt i det kontrolskema, som tidligere har været anvendt i egen drift undersøgelser, bl.a. i forbindelse med undersøgelsen af et antal erhvervssygdomssager fra Arbejdsskadestyrelsen jf. FOB 1990.458 ff.

Undersøgelsen blev gennemført således, at den omfattede forvaltningsprocessuelle spørgsmål vedrørende afgørelsernes rigtighed samt endelig ankestyrelsens beføjelse til at betragte sagerne som principielle.

Med skrivelse af 17. december 1992 sendte jeg Den Sociale Ankestyrelse min foreløbige rapport om undersøgelsen af sagerne.

Samtidig underrettede jeg Socialministeriet om undersøgelsens bemærkninger vedrørende kommunernes partsstatus s. 374.

Den Sociale Ankestyrelse afgav udtalelse i skrivelse af 19. marts 1993. Ankestyrelsens bemærkninger er gengivet de steder i rapporten bemærkningerne vedrører. Derudover er udtalelsen i dens helhed vedhæftet som bilag til rapporten.

 

Læs undersøgelsen i Retsinformation