Undersøgelse angående 105 erhvervssygdomssager fra Arbejdsskadestyrelsen

90.458

Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og gennemførelse.

I et brev af 16. juli 1990 orienterede jeg Arbejdsskadestyrelsen om, at jeg havde besluttet af egen drift at iværksætte en undersøgelse af et antal af styrelsens erhvervssygdomssager. Jeg henviste herved til et notat af 12. november 1987, gengivet i FOB 1988, s. 251-253. Jeg bad samtidig styrelsen om at deltage i et møde med henblik på en nærmere drøftelse af emnets afgrænsning og undersøgelsens tilrettelæggelse.

På grundlag af drøftelserne på et efterfølgende møde den 20. august 1990 i Arbejdsskadestyrelsen bad jeg herefter styrelsen om at modtage 75 erhvervssygdomssager. Jeg bad om at modtage fortløbende, afsluttede erhvervssygdomssager, oprettet i styrelsen efter den 1. april 1989.

Efter en foreløbig gennemgang af de 75 erhvervssygdomssager bad jeg Arbejdsskadestyrelsen om at modtage yderligere 30 sager, således at det samlede undersøgelsesmateriale udgjorde 105 fortløbende erhvervssygdomssager, oprettet i Arbejdsskadestyrelsen i dagene fra den 1. - 4. april 1989.

Samtidig med oversendelsen af erhvervssygdomssagerne meddelte styrelsen mig, at listen over sagerne syntes at være repræsentativ for Arbejdsskadestyrelsens sagstilgang, og at der ikke var atypiske forekomster af bestemte lidelser. Arbejdsskadestyrelsen fandt, at sagerne var ligeligt fordelt på styrelsens 4 erhvervssygdomskontorer.

Efter aftale med Arbejdsskadestyrelsen modtog jeg det samlede journalmateriale, der havde ligget til grund for styrelsens sagsbehandling, herunder også interne sagsstyrings- og telefonoplysningsark.

Min gennemgang af de 105 sager fandt herefter sted med udgangspunkt i et kontrolskema svarende til det skema, jeg anvendte ved min undersøgelse i Familieretsdirektoratet, jf. FOB 1988, s. 249.

De problemstillinger, jeg har valgt at beskæftige mig med i undersøgelsen, er især af forvaltningsprocessuel karakter, mens afgørelsernes materielle indhold kun i mindre omfang er gjort til genstand for vurdering.

Dette valg har på den ene side sin forklaring i, at jeg efter min gennemgang af sagerne fandt en række forvaltningsprocessuelle problemstillinger særligt karakteristiske for Arbejdsskadestyrelsens administration af erhvervssygdomsrådet. På den anden side hænger udvælgelsen sammen med, at jeg er begrænset i mine forudsætninger for at tage stilling til de skønsmæssige vurderinger af lægefaglig karakter, som i øvrigt er typiske ved vurderingen af, om en lidelse kan anerkendes som arbejdsbetinget og ved afgørelser om erstatningsudmåling. Undersøgelsen af afgørelsernes materielle indhold er således begrænset til de spørgsmål, der har kunnet vurderes på et rent juridisk grundlag.

Med et brev af 16. april 1991 sendte jeg Arbejdsskadestyrelsen min foreløbige rapport om undersøgelsen og bad om styrelsens bemærkninger til rapporten.

Herefter har jeg den 6. maj 1991 haft en drøftelse af undersøgelsen med Arbejdsskadestyrelsen, som den 15. maj 1991 afgav sit skriftlige høringssvar. Høringssvaret er optrykt som bilag.

 

Læs undersøgelsen i Retsinformation