Egen drift-undersøgelser

Det er en kernefunktion for ombudsmanden at behandle klager fra borgerne. Men det har også høj prioritet for ombudsmanden at indlede undersøgelser af egen drift – dvs. selv tage initiativ til en undersøgelse.

Ombudsmanden kan af egen drift

  • både tage en konkret sag op til undersøgelse
  • og gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Et eksempel på en generel undersøgelse kan være, om en myndigheds fortolkning og anvendelse af nogle lovregler eller myndighedens praksis på et område er korrekt.

Formål med egen drift-undersøgelser

Et af hovedformålene med at prioritere egen drift-undersøgelser er at finde systemfejl – det vil sige fejl, som går igen – hos myndighederne. Undersøgelser af denne karakter kan have stor gennemslagskraft i forhold til myndighedernes sagsbehandling og dermed hjælpe en stor gruppe borgere på én gang.

Der er fokus på ikke kun at se tilbage på de fejl, myndigheden eventuelt allerede måtte have begået, men også at forebygge, at der overhovedet sker fejl.

Ombudsmanden indleder også undersøgelser af egen drift i konkrete og mere enkeltstående sager, hvis han mener, at der er anledning til at se nærmere på en sag.

Baggrund for at indlede undersøgelser

Ombudsmanden indleder i praksis navnlig en egen drift-undersøgelse om temaer eller på områder, der

  • indeholder et principielt aspekt,
  • kan indeholde grove eller væsentlige fejl, eller
  • angår forhold, der rejser særlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål, eller som af andre grunde er af stor betydning for borgerne.

Konkrete klagesager eller tilsynsbesøg kan give mistanke om systemfejl mv. og dermed være afsættet for en egen drift-undersøgelse. Når ombudsmanden behandler konkrete sager, er fokus således bl.a. på problemer, der rækker ud over den enkelte sag.

Medieomtale af en sag kan også være afsæt for en egen drift-undersøgelse. Ombudsmanden følger både lokale og landsdækkende medier.

Eksterne aktører kan desuden være en nyttig kilde til viden om systemfejl mv. Det kan f.eks. være fagudvalg for advokater og revisorer eller interesseorganisationer.

Ombudsmanden udvælger endvidere på tilsyns-, børne- og skatteområdet årligt nogle tværgående temaer for sin virksomhed.

Hvad karakteriserer arbejdet med en egen drift-undersøgelse

Ombudsmandens egen drift-undersøgelser omfatter forskelligartede aktiviteter med det til fælles, at det centrale ikke er en klage i en konkret sag, men i almindelighed, at konkrete problemer løftes op på et mere overordnet plan med fokus på eventuelle generelle og systemiske fejl eller problemstillinger.

Samtidig er der typisk et mere fremadrettet sigte, ved at der er fokus på, hvordan myndighederne kan håndtere og rette op på fejl og problemstillinger.

I nogle egen drift-undersøgelser gennemgår ombudsmanden et antal konkrete sager fra myndigheden.

I andre tilfælde beder ombudsmanden en myndighed om at redegøre for f.eks. sin administration, lovfortolkning, praksis eller sagsbehandlingstider på et område.

Ombudsmanden arbejder løbende med et antal forskellige egen drift-undersøgelser, hvor ombudsmanden f.eks. på baggrund af konkrete klagesager, lovændringer eller medieomtale vurderer, om der er grundlag for at indlede en nærmere undersøgelse. Det vurderes og prioriteres således løbende, hvilke spørgsmål eller områder der er anledning til at undersøge.

I nogle tilfælde fører ombudsmandens egne undersøgelser efter en nærmere vurdering til, at der ikke er anledning til at kontakte myndighederne, og sagen kan afsluttes uden en egentlig ombudsmandsudtalelse. Dette kan også være resultatet, efter at der er rettet henvendelse til myndighederne.

Statistik egen drift-undersøgelser

Egen drift-undersøgelser

2018

2019

Antal oprettede undersøgelser

162

163

Antal afsluttede undersøgelser i alt

159

153

Heraf afsluttet med kritik/henstillinger/anbefalinger

38

36

 

Eksempler på egen drift-undersøgelser