Mål for sagsbehandlingstider

Folketingets Ombudsmand tilstræber, at sager behandles inden for følgende sagsbehandlingstider:

 

Sagstype

Mål

Klagesager og

egen drift-sager

Undersøgelsessager

70 pct. er afsluttet   inden for 6 måneder.

90 pct. er afsluttet inden for 12 måneder.

Anden form for behandling   og hjælp til borgerne samt afvisninger af formelle grunde

90 pct. er afsluttet inden for 3 måneder.
98 pct. er afsluttet inden for 6 måneder.
Offentlighedssager 45 pct. af de undersøgte offentlighedssager er afsluttet inden for 20 arbejdsdage fra modenhedsdato.
90 pct. af de undersøgte offentlighedssager er afsluttet inden for 40 arbejdsdage fra moden-hedsdato.
Tilsynssager  

80 pct. er afsluttet inden for 6 måneder efter besøgets gennemførelse.

90 pct. er afsluttet inden for 12 måneder efter besøgets gennemførelse.

 

Målene for sagsbehandlingstid er gældende for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024. Den realiserede sagsbehandlingstid vil blive offentliggjort i ombudsmandens beretning.

Noter:

  1. Hvert år behandler ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl (klagesager).
  2. Egen drift-sager er sager, som ombudsmanden selv tager op, for eksempel efter omtale i en avis.
  3. Undersøgelsessager omfatter klagesager og egen drift-sager, som bliver genstand for undersøgelser.
  4. Sagsbehandlingstiden for undersøgelsessager og sager, som afsluttes med anden form for behandling og hjælp til borgerne eller afvises af formelle grunde, opgøres i kalenderdage fra sagens begyndelsestidspunkt (i klagesager fra modtagelsen af klagen) til ombudsmandens afslutning af sagen.
  5. Målet om offentlighedssager (dvs. sager vedrørende aktindsigt efter offentlighedsloven, miljøoplysningsloven eller retsplejeloven med undtagelse af sager om partsaktindsigt og egen acces) omfatter sager, som bliver genstand for undersøgelser. Sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, hvor sagen efter indhentelse af udtalelser og oplysninger fra klageren og myndighederne er klar til afsluttende behandling (modenhedsdato). Sagsbehandlingstiden opgøres i arbejdsdage. Offentlighedssager omfattet af målet indgår også i det samlede mål om sagsbehandlingstid i undersøgelsessager.
  6. Tilsynssager omfatter alle tilsynssager i relation til gennemførte tilsynsbesøg, herunder § 18-tilsyn, OPCAT-tilsyn, kombinerede § 18- og OPCAT-tilsyn, handicaptilgængelighedsinspektioner og udsendelser. Sagsbehandlingstiden opgøres i kalenderdage fra besøgsdatoen til ombudsmandens afslutning af sagen.