Naturklagenævnets afgørelse om at ophæve forbud efter planlovens § 14

FOB nr 98.240

Naturklagenævnet havde besluttet at ophæve et forbud nedlagt af Middelfart Kommune mod bebyggelse af en ejendom.

Middelfart Kommune havde givet ejeren tilsagn om at hans ejendom kunne bebygges med et enfamiliehus, men med et mindre etageareal. Tilsagnet havde i forhold til ejeren karakter af en bindende forhåndsbesked som efter Naturklagenævnets opfattelse måtte sidestilles med en byggetilladelse. Efter nævnets mening var der derfor ikke hjemmel til senere at nedlægge forbud mod bebyggelsen efter planlovens § 14.

Efter ombudsmandens omfattelse burde Naturklagenævnet inden det traf afgørelse om at ophæve det nedlagte forbud, have undersøgt om de forvaltningsretlige regler, navnlig reglerne om partshøring, var blevet tilsidesat i forbindelse med forhåndstilladelsen. I givet fald burde nævnet have taget stilling til om tilladelsen var ugyldig og derfor ikke var til hinder for at der blev nedlagt et foreløbigt forbud mod byggeri på ejendommen. (J.nr. 1996-0797-160).