Efterregulering af fejlagtigt beregnet folkepension. Sagsoplysning. Passivitet. Bevaring af dokumenter

FOB 97.198

En folkepensionist klagede over en kommunes brug af et forkert beregningsgrundlag for pensionen. Pensionisten havde i sin ansøgning om folkepension henvist til en allerede indgiven selvangivelse, og kommunen var således i besiddelse af de relevante oplysninger. Kommunen lagde imidlertid nogle automatisk overførte oplysninger om den personlige indkomst til grund for beregningen af pensionen.

Kommunen, det sociale ankenævn og Den Sociale Ankestyrelse erkendte efterfølgende at man ved at lægge forkerte oplysninger til grund havde truffet en urigtig afgørelse. Myndighederne mente imidlertid at folkepensionisten havde udvist passivitet ved først at henvende sig i foråret efter det pågældende pensionsår, og at han derfor måtte bære risikoen for fejlen.

Ombudsmanden udtalte bl.a. at pensionistens henvisning til sin selvangivelse ikke fritog kommunen for at opfylde de almindelige forvaltningsretlige regler og retsgrundsætninger om sagsoplysningen, der endvidere i sager om social pension er nærmere fastsat i et cirkulære. Ombudsmanden mente endvidere at det forhold at pensionsmeddelelserne ikke kunne rekonstrueres, ville gøre det vanskeligt at afgøre hvorvidt en hurtigere reaktion fra pensionisten kunne være krævet, og at risikoen for denne bevisusikkerhed måtte hvile på det offentlige.

Ombudsmanden udtalte generelt at det må være et ubetinget krav at en myndighed enten i sagen har en kopi af dokumenter som myndigheden har udfærdiget, eller dog med sikkerhed med meget kort varsel fra et edb-anlæg vil kunne lave en fuldstændig nøjagtig udskrift (svarende til en kopi) af dokumentet. Myndighedens valg af et elektronisk, i stedet for et papirbaseret, medium berettiger ikke en kassation af et dokument på et tidligere tidspunkt end hvis det havde foreligget i papirform.

Ombudsmanden henstillede til Ankestyrelsen at genoptage sagen. /J.nr. 1995-2520-041).