Partsstatus i fri proces-sag

FOB nr 97.168

En person klagede over at han - som sagsøgt - ikke var blevet hørt inden der blev meddelt fri proces til sagsøgeren. Klageren henviste bl.a. til at der var tale om en for ham bebyrdende afgørelse.

Ombudsmanden udtalte at en mulig pligt til inden afgørelse træffes, at høre den påtænkte sagsøgte kunne udspringe af to forhold: enten at den sagsøgte måtte anses for part i forvaltningslovens forstand eller at der var behov for at opnå et forsvarligt oplysningsgrundlag i sagen.

Ombudsmanden mente ikke at der var grundlag for kritisere myndighedernes faste praksis hvorefter normalt kun ansøgeren anses for part i sager om fri proces.

Der var i den konkrete sag heller ikke grundlag for at kritisere at klageren ikke blev hørt med henblik på yderligere sagsoplysning. (J.nr. 1996-2667-630).