Afslag på ansøgning om fri proces. Passivitet

FOB 96.168

Et statsamt afslog en advokats ansøgning om fri proces til at anlægge erstatningssøgsmål mod to personer der i 1984 var blevet dømt for ulovlig tvang og vold mod advokatens klient. Advokaten klagede over afgørelsen til Civilretsdirektoratet. Direktoratet tiltrådte afgørelsen med den begrundelse at advokatens klient ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort at han kunne føre det bevis der var nødvendigt for at gennemføre kravet. I en uddybende begrundelse for afgørelsen henviste Civilretsdirektoratet til at klienten efter direktoratets vurdering havde udvist rettighedsfortabende passivitet, og at han ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort kravets størrelse.

Ombudsmanden bad - under henvisning til at tre personer var dømt for overfaldet - Civilretsdirektoratet om en nærmere redegørelse for direktoratets vurdering af den eventuelle udviste passivitet, og for hvordan advokatens oplysninger om at hans klient af helbredsmæssige årsager havde været afskåret fra på et tidligere tidspunkt at varetage sine interesser, var indgået i direktoratets vurdering af passivitetsspørgsmålet.

Civilretsdirektoratet blev samtidig bedt om at oplyse hvilke undersøgelser direktoratet havde foretaget til belysning af baggrunden for at der ikke blev taget stilling til erstatningsspørgsmålet under rettens behandling af straffesagen.

Civilretsdirektoratet meddelte herefter at direktoratet efter en fornyet gennemgang af sagen havde fundet at der burde meddeles advokatens klient fri proces. (J.nr. 1996-413-630).