Afslag på partsaktindsigt i en sag om refusion af sygedagpenge.

FOB nr 93.241

Tandlægerne A og B klagede over, at Dagpengeudvalget (DPU) havde stadfæstet et afslag fra X Kommune på deres anmodning om fuld aktindsigt i en verserende sag om refusion af dagpenge vedrørende deres klinikassistent C, der havde været sygemeldt i længere tid. A og B anmodede om partsaktindsigt i sagen, efter at X Kommune havde meddelt A og B, at C ikke længere opfyldte betingelserne for at modtage sygedagpenge, og at dagpengerefusionen som følge heraf ophørte. DPU havde som begrundelse for afslaget på fuld aktindsigt henvist, dels til hensynet til C's rent personlige forhold, jf. forvaltningslovens § 15, stk. 1, dels til bestemmelserne i forvaltningslovens § 12, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, om interne arbejdsdokumenter.

Ombudsmanden udtalte, at myndighederne med rette havde behandlet A's og B's anmodning om aktindsigt efter reglerne om partsaktindsigt i forvaltningsloven. Endvidere var han enig i, at det forhold, at DPU - til brug for en prøvelse af om A og B havde krav på aktindsigt - havde rekvireret sagens akter, ikke i sig selv medførte, at det pågældende materiale mistede sin karakter af interne dokumenter, jf. forvaltningslovens § 12, stk. 1. Om DPU's henvisning til bestemmelsen i forvaltningslovens § 15 bemærkede ombudsmanden, at en anvendelse af denne bestemmelse forudsætter, at myndigheden foretager en konkret afvejning af de modstående hensyn, og at myndigheden således ikke kan nægte en part aktindsigt ud fra mere generelle overvejelser om skadevirkningerne ved at give aktindsigt. Ombudsmanden udtalte, at DPU ikke i den konkrete sag havde konkretiseret og underbygget, hvilke skadevirkninger der ville være forbundet med at imødekomme den foreliggende begæring om aktindsigt. Ombudsmanden bemærkede i den forbindelse blandt andet, at hverken kommunen eller DPU havde indhentet en udtalelse fra C om karakteren og vægten af de interesser, som hun måtte have i, at der ikke blev meddelt aktindsigt i det pågældende materiale. Ombudsmanden anså det herefter ikke for godtgjort, at DPU's afgørelse var truffet på grundlag af en fyldestgørende efterprøvelse af, om X Kommunes afslag var meddelt på grundlag af en konkret vurdering som foreskrevet i forvaltningslovens § 15. Ombudsmanden henstillede til DPU at undergive sagen en fornyet behandling. (J. nr. 1991-2332-020).