Daginstitutionsfriplads. Forbehold om korrektion af indtægtsoplysninger.

FOB 93.234

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 11. december 1986 om betaling for ophold i daginstitutioner mv. for børn (betalingsbekendtgørelsen) foreskriver, at såfremt de indtægtsoplysninger, der ligger til grund for den oprindelige afgørelse om bevilling af (delvis) friplads, senere ændrer sig i opadgående retning, kan den heraf følgende ændring i betalingsvilkårene have virkning allerede fra tidspunktet for ændringerne i indtægtsforholdene (og ikke f.eks. fra det senere tidspunkt, hvor myndighederne bliver opmærksomme herpå). Derimod indeholder bekendgørelsen ikke udtrykkelig hjemmel til at lade en nedsættelse af betalingen som følge af indtægtsnedgang have virkning fra et tidligere tidspunkt end tidspunktet for ansøgningen om en sådan nedsættelse.

I den foreliggende sag var der ved den oprindelige ansøgning om friplads taget forbehold om senere at korrigere indtægtsoplysningerne. Dette forbehold var velbegrundet, idet det på tidspunktet for den oprindelige ansøgning ikke var muligt at angive den præcise indtægt for det kommende år.

Ombudsmanden udtalte, at betalingsbekendtgørelsen ikke kan antages at tage sigte på et tilfælde som det foreliggende; bekendtgørelsen må antages at sigte på det forhold, at der fremkommer en helt ny ansøgning med nye økonomiske oplysninger, hvorom der ikke tidligere er taget forbehold. I hvert fald under de i sagen foreliggende omstændigheder - hvor kommunen i øvrigt havde et vist medansvar for, at de endelige økomomiske oplysninger først blev meddelt på et ret sent tidspunkt - var det ombudsmandens opfattelse, at de endelige økomomiske oplysninger burde danne grundlag for afgørelsen om delvis friplads allerede fra tidspunktet for den oprindelige ansøgning herom. (J. nr. 1992-40-060).