Uberettiget afskedigelse af tjenestemandsansat voksenuddannelseslærer. Afgørelsen truffet på utilstrækkeligt grundlag.

FOB nr 93.167

Kulturministeriet afskedigede med henvisning til tjenestemandslovens § 28 A fra hans stilling som overlærer på et voksenuddannelsescenter. Begrundelsen for afskedigelsen var tilbagevendende problemer vedrørende A's pædagogiske evner og undervisningsform.

Ombudsmanden udtalte, at afskedigelsen i henhold til den nævnte bestemmelse forudsætter, at der foreligger et sagligt grundlag for afskedigelsesbeslutningen. Ombudsmanden fremsatte dernæst nogle generelle betragtninger om, under hvilke omstændigheder manglende egnethed i tjenesten og samarbejdsvanskeligheder kan udgøre det fornødne saglige grundlag for en sådan afskedigelsesbeslutning.

Ombudsmanden fandt det ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at A's samarbejdsproblemer med centrets forstander havde haft en betydelig negativ indflydelse på A's udførelse af sine undervisningsopgaver. Det var derfor ombudsmandens opfattelse, at Kulturministeriet ikke havde haft det fornødne grundlag for at afskedige A. (J. nr. 1992-2270-812).