Myndighedsinhabilitet hos statsamt i fri proces-sager mod det sociale ankenævn.

FOB nr 92.151

Civilretsdirektoratet (CD) stadfæstede i en konkret sag et statsamts (S's) afslag på ansøgning om fri proces til sagsanlæg mod et socialt ankenævn. Da statsamtmanden samtidig er formand for det sociale ankenævn (amtsankenævnet), henledte ombudsmanden CD's og S's opmærksomhed på det særlige spørgsmål om myndighedsinhabilitet, som sagen rejste.

S og CD oplyste i anledning heraf, at man efterfølgende var blevet opmærksom på spørgsmålet og var enige i, at der forelå inhabilitet. CD ville orientere om det generelle problem på et kommende møde med statsamterne.

Ombudsmanden tog CD's oplysninger til efterretning, idet han anså det for kritisabelt, at myndighederne først efterfølgende var blevet opmærksomme på inhabilitetsproblemet. (J. nr. 1992-1882-630).