Sag om eventuel flytning af Danmarks Statistik en lovgivningssag? Sagsbegrebet.

FOB nr 91.47

Danmarks Statistik (DS) ønskede at flytte fra et lejemål i en af statens ejendomme. Den samlede fremtidige huslejeudgift ville stort set svare til, hvad DS betalte på daværende tidspunkt. Det blev under sagen gjort klart - bl.a. på grund af den politiske interesse for flytteplanerne - at indgåelse af lejekontrakten for det nye lejemål skulle forelægges Folketingets Finansudvalg (FFU) gennem aktstykke udfærdiget af Boligministeriet (BM).

Efter et møde mellem BM, Finansministeriet (FM), DS og Økonomiministeriet blev flytteplanerne opgivet. Herefter begærede A aktindsigt i "flyttesagen" vedrørende DS. FM og BM afslog begæringen under henvisning til, at sagen vedrørte overvejelser om tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel og dermed - efter reglen i offentlighedslovens § 2, stk. 2 - ikke var undergivet offentlighed i forvaltningen.

Ombudsmanden udtalte, at begrebet "sager om lovgivning" i § 2, stk. 2, må afgrænses snævert, og at denne fortolkning principielt må være den samme, uanset om der begæres aktindsigt, før sagen forelægges for Folketinget, eller efter et projekt er opgivet. Med hensyn til bevillingslovgivning, herunder konkrete bevillingssager, bemærkede ombudsmanden, at i en sag, hvor det udgiftsmæssige aspekt er underordnet, men dog kræver en forelæggelse for FFU, vil det i almindelighed ikke være holdbart at udstrække undtagelsesbestemmelsen til hele den sag, som danner baggrund for finansudvalgsforelæggelsen.

I den foreliggende sag udtalte ombudsmanden, at det var nødvendigt at sondre mellem på den ene side bevillingssagen og på den anden side selve flyttesagen. Ombudsmanden konkluderede, at der ikke havde været hjemmel i offentlighedslovens § 2, stk. 2, til at undtage samtlige dokumenter i flyttesagen fra aktindsigt og henstillede til FM og BM at træffe en ny afgørelse vedrørende A's begæring om aktindsigt. (J. nr. 1990-1581-29).