Lovhjemmel for kommunernes klageadgang i sociale sager.

FOB 90.222

Det kan i almindelighed ikke antages, at offentlige myndigheder uden særlig hjemmel er klageberettigede med hensyn til en anden myndigheds afgørelser.

Den sociale lovgivning indeholder ikke bestemmelser, der tillægger kommunerne en sådan klageret.

Med udgangspunkt i praksis forud for socialreformkommissionens gennemførelse forudsattes det ved ankestyrelseslovens gennemførelse, at kommunerne er klageberettigede. Klageretten er endvidere lagt til grund i adskillige ombudsmandsudtalelser.

Ombudsmanden udtalte, at spørgsmålet om kommunernes klageret er af så væsentlig betydning for borgernes retsstilling i sociale sager, at det vil være ønskeligt, at klageretten får et mere sikkert retligt grundlag. Ombudsmanden henstillede til socialministeren at tage initiativ til, at der tilvejebringes en lovgivningsmæssig stillingtagen til spørgsmålet om kommunernes klageret i sociale sager.

Socialministeriet meddelte herefter, at der ved først givne lejlighed vil blive stillet forslag til ændringer i den sociale lovgivning som henstillet af ombudsmanden.

Sagen gav i øvrigt anledning til principielle udtalelser om offentlige myndigheders partsbeføjelser. (J. nr. 1990-865-059).