Beregning af klagefrist samt efterbetaling af for meget bevilget friplads.

FOB nr 90.212

I en sag vedrørende krav om efterbetaling af for meget bevilget friplads udtalte ombudsmanden, at han ikke kunne være enig med Den Sociale Ankestyrelse i, at en kommunes klage til ankestyrelsen var rettidig. Ombudsmanden henviste til Socialministeriets vejledning om klageregler og tilsyn på det sociale område og Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, hvorefter klagefristen i almindelighed begynder at løbe dagen efter afsendelsen, og ikke - som angivet af ankestyrelsen - fra afgørelsens datering med tillæg af et par dage.

Endvidere udtalte ombudsmanden, at han ikke kunne være enig med Den Sociale Ankestyrelse i, at de subjektive betingelser (jf. bekendtgørelse om betaling for ophold i daginstitutioner m.v. § 5, stk. 2 og 3) for at fremsætte krav over for A om efterbetaling var opfyldte. Ombudsmanden henviste til, at A ikke forud for kommunens afgørelse var blevet orienteret om, at inventarafskrivninger ud over 10% betragtes som "specielle skattetekniske fradrag", der ikke anerkendes i relation til fripladsberegning.

Ombudsmanden henstillede til ankestyrelsen at overveje sagen på ny. (J. nr. 1990-190-061).