Kritik af idriftsættelsen af nyt våbenregister

FOB 2023-7

Ombudsmanden gennemførte af egen drift en undersøgelse af politiets nye våbenregister og behandlingen af sager om våben.

Det nye våbenregister var blevet sat i drift på baggrund af våbendirektiv III, der udvidede kravene til medlemsstaternes registrering af bl.a. våben og visse våbendele. Ombudsmanden fandt det kritisabelt, at fristen for implementering af våbendirektiv III blev overskredet med mere end to år.

Ombudsmanden mente også, at det var kritisabelt, at det nye våbenregister blev sat i drift, uden at myndighederne havde sikret, at it-systemet kunne understøtte sagsbehandlingen og fungerede korrekt, og selv om Rigspolitiet var opmærksom på, at systemet på idriftsættelsestidspunktet var behæftet med fejl og mangler. Ombudsmanden måtte desuden forstå, at årsagen til idriftsættelsen navnlig var et ønske om at undgå en traktatkrænkelsessag ved EU-Domstolen. Endvidere blev planlagte testforløb af tidsmæssige grunde ikke i fuldt omfang gennemført, selv om der var udfordringer ved systemet.

Endelig var det efter ombudsmandens opfattelse meget beklageligt, at forholdene i forbindelse med idriftsættelsen af det nye våbenregister havde ført til urimeligt lange sagsbehandlingstider for de berørte borgere og erhvervsdrivende.

(Sag nr. 22/02232)