Selskab varetog ulovligt hensyn i afgørelse om aktindsigt

FOB 2023-39

En borger havde bedt det kommunalt ejede forsyningsselskab SK Energi A/S om aktindsigt i materiale vedrørende suspension af selskabets fastprisaftaler om levering af el og naturgas til private. Forsyningsselskabet gav delvist aktindsigt og skrev samtidig til borgeren, at ”Der foreligger ikke herudover nyt materiale eller notater, som der kan opnås aktindsigt i.”

Ved SK Energi A/S’ afgørelse måtte ombudsmanden forstå, at det var indgået som et hensyn, at borgeren skulle få det indtryk, at selskabet hævdede, at der ikke fandtes yderligere dokumenter i sagen. Forsyningsselskabet havde ønsket at få borgeren til at tilkendegive, at dette ikke var korrekt, da vedkommende allerede var i besiddelse af et dokument omfattet af aktindsigtsanmodningen, og SK Energi A/S ville dermed få information, der kunne bruges til at indgive politianmeldelse mod et bestyrelsesmedlem for uretmæssigt at have videregivet materialet.

Det var ombudsmandens opfattelse, at SK Energi A/S herved havde varetaget et hensyn, som forsyningsselskabet ikke lovligt kunne inddrage efter offentlighedsloven.

SK Energi A/S havde ved afgørelsen desuden ikke foretaget ekstrahering af oplysninger i dokumentet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 28. Da selskabet imidlertid under ombudsmandens behandling af sagen havde udleveret dokumentet til borgeren, foretog ombudsmanden sig ikke yderligere i den anledning.

SK Energi A/S havde under sagen sendt ombudsmanden en række andre bestyrelsesdokumenter, som selskabet ikke umiddelbart havde forholdt sig til i afgørelsen, men hvoraf nogle syntes at være omfattet af aktindsigtsanmodningen. Ombudsmanden henstillede derfor til SK Energi A/S at identificere og angive det materiale, som selskabet anså for omfattet af aktindsigtsanmodningen, og over for borgeren forholde sig til, i hvilket omfang denne havde ret til aktindsigt i det pågældende materiale.

Ombudsmanden fandt samlet set SK Energi A/S’ behandling af anmodningen om aktindsigt kritisabel.

(Sag nr. 23/00603)