Skattestyrelsens pressemeddelelse om forlig i udbyttesag

2020-46

Skattestyrelsen udsendte en pressemeddelelse om et forlig, som styrelsen havde indgået med 61 amerikanske pensionsplaner m.fl. i den såkaldte udbyttesag. Pressemeddelelsen blev udsendt i forlængelse af, at Rigsrevisionen havde foretaget en faktuel gennemgang af forliget.

I pressemeddelelsen udtalte Skattestyrelsen bl.a., at det var lovligt for Skattestyrelsen at indgå forliget med de amerikanske pensionsplaner, og at Rigsrevisionen konstaterede dette i den faktuelle gennemgang. Skattestyrelsen skrev også, at Rigsrevisionen bekræftede den udlægning af forliget, som Skattestyrelsen tidligere havde givet offentligheden. Endelig fremgik det, at det ærgrede og bekymrede styrelsen, at visse medier vedholdende fastholdt forkerte udlægninger af forliget. Dagbladet Politiken klagede til ombudsmanden over de dele af pressemeddelelsen, der drejede sig om mediernes udlægning.

Det var ombudsmandens opfattelse, at Skattestyrelsens udsagn i pressemeddelelsen om Rigsrevisionens vurderinger af det indgåede forlig gik videre end det, som Rigsrevisionen havde udtalt sig om. Ombudsmanden mente således, at det ikke var retvisende, når Skattestyrelsen i pressemeddelelsen tog Rigsrevisionen til indtægt for, at Rigsrevisionen havde vurderet lovligheden af det konkrete forlig. Endvidere var det efter ombudsmandens opfattelse ikke berettiget, at Skattestyrelsen i pressemeddelelsen reelt tog Rigsrevisionen til indtægt for, at bl.a. Politiken skulle have udtalt sig fejlagtigt om forliget.

Ombudsmanden mente til gengæld, at det under de foreliggende omstændigheder ikke udgjorde et brud på god forvaltningsskik, at Skattestyrelsen i pressemeddelelsen undlod at præcisere, hvad styrelsen nærmere henviste til, når den udtalte, at visse medier vedholdende fastholdt forkerte udlægninger. Ombudsmanden mente heller ikke, at styrelsen havde tilsidesat god forvaltningsskik ved efter pressemeddelelsen at afvise at stille op til yderligere interviews eller at præcisere sin kritik bortset fra at henvise til tidligere drøftelser. Endelig var det ombudsmandens opfattelse, at de udtryk, som Skattestyrelsen havde brugt i pressemeddelelsen i forhold til mediernes rolle, holdt sig inden for den grænse for ordentlig sprogbrug, som efter principperne for god forvaltningsskik kan kræves af en offentlig myndighed, når den udfærdiger pressemeddelelser.

(Sag nr. 20/03458)