Miljøoplysninger blev undtaget fra aktindsigt på grund af risiko for økonomisk skadevirkning

FOB 2020-4

Et energiselskab gav aktindsigt i en aftale mellem et datterselskab og en privat virksomhed om køb af frøafrens, der blev anvendt som biobrændsel i energiselskabets kraftvarmeværk. Oplysninger om afregningsprisen for frøafrens blev dog undtaget fra aktindsigt.

Ombudsmanden var enig med Miljø- og Fødevareklagenævnet i, at de to selskaber var omfattet af miljøoplysningsloven, og at oplysningerne om afregningspriser for frøafrens var miljøoplysninger, så anmodningen om aktindsigt skulle behandles efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven fra 1985.

Miljø- og Fødevareklagenævnet havde stadfæstet energiselskabets afslag på aktindsigt i afregningspriserne med henvisning til § 12, stk. 1, nr. 2, i offentlighedsloven fra 1985. Efter ombudsmandens opfattelse kan man i forhold til denne bestemmelse ikke principielt afvise relevansen af den risiko for økonomisk skadevirkning, der er forbundet med, at en virksomheds konkurrenter mv. – på baggrund af indsigt i virksomhedens nærmere prissætning – kan underbyde virksomheden.

Ombudsmanden tilkendegav endvidere, at han ikke har særlige forudsætninger for at vurdere risikoen for, at udlevering af prisoplysninger i den konkrete situation rent faktisk ville medføre økonomisk skade for en virksomhed, og at ombudsmandens vurdering derfor i det væsentlige måtte tage sigte på, om myndighederne mv. i fornødent omfang – og på en tilstrækkelig konkret måde – havde sandsynliggjort, at dette ville være tilfældet.

I den konkrete sag fandt ombudsmanden ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering af risikoen for økonomisk skadevirkning for den private virksomhed.

(Sag nr. 19/02315)