Fremgangsmåden ved behandling af en anmodning om aktindsigt

FOB 2020-17

Den Nationale Klageinstans mod Mobning – som er en del af Dansk Center for Undervisningsmiljø – afslog at give en journalist aktindsigt i oplysninger fra konkrete klagesager om mobning mv.

Det var ombudsmandens opfattelse, at klageinstansens fremgangsmåde i aktindsigtssagen ikke levede op til de krav, der følger af offentlighedsloven, vejledningspligten og det forvaltningsretlige officialprincip.

Ombudsmanden udtalte bl.a., at anmodningen om aktindsigt er central for en aktindsigtssag. Ombudsmanden udtalte herunder, at klageinstansen burde have udarbejdet et fyldestgørende notat om journalistens telefoniske aktindsigtsanmodning. Klageinstansen burde også have søgt dialog med journalisten, da det ikke stod klart, om journalisten og klageinstansen havde samme opfattelse af, hvad aktindsigtsanmodningen omfattede.

Derudover kunne klageinstansen ikke give afslag på aktindsigt ud fra en overordnet vurdering af karakteren af visse sædvanlige dokumenttyper, uden forinden at have gennemgået de enkelte dokumenter i sagerne.

Ombudsmanden henstillede til klageinstansen at genoptage sagen med henblik på fornyet behandling, herunder eventuelt i dialog med journalisten at afklare forståelsen af aktindsigtsanmodningen.

Ombudsmanden tilføjede, at en sådan dialog i øvrigt også kunne vedrøre, om klageinstansen – uafhængigt af aktindsigt – kunne hjælpe med at belyse det, journalisten efterspurgte.

(Sag nr. 19/04443)