Ukorrekt vejledning på borger.dk om ret til kontanthjælp eller integrationsydelse

FOB 2018-9

På baggrund af presseomtale rejste ombudsmanden af egen drift en sag om vejledningen på borger.dk vedrørende retten til kontant-/uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Sagen blev rejst over for Udlændinge- og Integrationsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. 

Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at omtalen på borger.dk først blev retvisende efter ombudsmandens henvendelse til myndighederne. 

På tidspunktet for presseomtalen og ombudsmandens høring i sagen var det borger.dk (dvs. Digitaliseringsstyrelsen), der stod som ansvarlig for den relevante side på borger.dk. Uanset at borger.dk stod som ansvarlig for indholdet på siden, fandt ombudsmanden, at hovedansvaret for at tage initiativ til, at oplysninger på borger.dk bliver revideret ved f.eks. lov- og praksisændringer, i et tilfælde som det foreliggende måtte påhvile ressortmyndigheden, dvs. Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Formålet med omtale på borger.dk er at give borgerne overblik og sammenhæng i den digitale kommunikation. Imidlertid pegede ombudsmanden på, at det formentlig også kunne lette de enkelte kommuners arbejde med deres egne hjemmesider, hvis de – når de valgte at informere om retsstillingen på et område – ved en henvisning til borger.dk via et link kunne informere retvisende. 

(Sag nr. 17/00873)