Oplysninger vedrørende et nyt havneanlæg var miljøoplysninger

FOB 2018-4

En borger havde anmodet en kommunal selvstyrehavn om aktindsigt i oplysninger i materiale vedrørende opførelsen af et nyt havneanlæg. Havnen gav borgeren afslag på aktindsigt og henviste til bestemmelser i offentlighedsloven fra 2013. 

I forbindelse med at sagen blev behandlet hos ombudsmanden, beklagede havnen, at havnen ikke i forbindelse med afgørelsen havde været opmærksom på miljøoplysningsloven. Havnen vurderede herefter, at oplysningerne i en del af det omhandlede materiale var omfattet af miljøoplysningsloven, men fandt heller ikke, at der efter miljøoplysningsloven var ret til aktindsigt. 

Ombudsmanden fandt, at oplysningerne i det materiale, som havnen ikke anså for miljøoplysninger, var miljøoplysninger, og at spørgsmålet om aktindsigt i oplysningerne derfor også skulle behandles efter miljøoplysningsloven. Der var tale om materiale, der indeholdt oplysninger om dels budgettal for årlige udgifter og indtægter for det nye havneanlæg flere år frem, dels leje af et areal, som indgik i det nye havneanlæg, herunder oplysninger om anvendelsen af det lejede område og lejeperioden, og dels en låneaftale mellem havnen og KommuneKredit om finansieringen af det nye havneanlæg. 

For så vidt angik afslaget på aktindsigt i oplysningerne i det materiale, som havnen havde vurderet var omfattet af miljøoplysningsloven, fandt ombudsmanden, at havnen ikke havde foretaget en fyldestgørende vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven. 

Ombudsmanden henstillede på den bagrund til havnen at genoptage sagen i dens helhed og over for borgeren træffe en ny, samlet afgørelse om aktindsigt efter miljøoplysningsloven. 

(Sag nr. 17/02216)