Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens § 29

2018-27

Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på aktindsigt i dokumenter om ministeriets kontakt til Udlændinge- og Integrationsministeriet i anledning af en henvendelse fra en avis, der ønskede at bringe en historie i anledning af udlændinge- og integrationsministerens pressemeddelelse af 10. februar 2016 om adskilt indkvartering af unge asylpar. 

Sagen indeholdt interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter, der som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt. I et af sagens dokumenter var der en intern faglig vurdering i endelig form. Spørgsmålet var herefter, om denne vurdering indgik i en sag om et politisk initiativ omfattet af offentlighedslovens § 29 og var ekstraheringspligtig. 

Ombudsmanden udtalte, at sagen illustrerede en række vanskelige spørgsmål om anvendelsesområdet for offentlighedslovens § 29, som der ikke var taget nærmere stilling til ved udformningen af bestemmelsen. Det gjaldt særligt spørgsmålet om, hvornår en intern faglig vurdering vedrørende et allerede offentliggjort politisk initiativ kunne anses for i § 29’s forstand at ”indgå” i sagen om det politiske initiativ. Ombudsmanden fandt, at denne tvivl måtte afklares i forbindelse med behandlingen af konkrete sager, hvor spørgsmålet opstår. 

Ombudsmanden fandt i den konkrete situation ikke grundlag for at tilsidesætte Justitsministeriets opfattelse af, at den faglige vurdering ikke ”indgik” i sagen om pressemeddelelsen af 10. februar 2016. Ombudsmanden lagde vægt på den sammenhæng, som den interne faglige vurdering indgik i (kontakt mellem to ministerier om besvarelsen af en konkret pressehenvendelse), sammenholdt med tidspunktet for vurderingen. 

(Sag nr. 17/02506)