Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

FOB 2018-24

En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e-mails vedrørende ministerielle anliggender, som ministeriet havde modtaget fra statsministerens og to ansattes private e-mailkonti i en nærmere angivet periode.

Statsministeriet gav afslag på aktindsigt og henviste til, at anmodningen om aktindsigt ikke opfyldte kravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2, om, at en anmodning skal angive det tema, som sagen eller dokumentet vedrører.

Ombudsmanden bemærkede, at anmodningen om aktindsigt som det klare udgangspunkt ikke opfyldte kravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Det skyldtes, at anmodningen ikke indeholdt en nærmere angivelse af et tema for eventuelle e-mails af den omhandlede karakter.

Spørgsmålet var herefter, om der i den foreliggende sag var tale om et sådant ”helt særligt tilfælde” som beskrevet i Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven, hvor brevveksling i sig selv vil kunne anses for et tema for anmodningen.

Ombudsmanden mente, at der måtte anlægges en snæver forståelse af, hvor­når sådanne tilfælde foreligger. Ombudsmanden havde herefter ikke grundlag for at tilsidesætte Statsministeriets vurdering om, at der i den pågældende sag ikke var tale om et ”helt særligt tilfælde”, hvor brevvekslingen i sig selv kunne anses for et tema for anmodningen. Det var tilfældet, selv om journalisten – som følge af formålet med hans anmodning – ikke havde mulighed for at angive et nærmere tema for eventuelle e-mails.

(Sag nr. 17/04551)