Væsentlige forbedringer i grønlandske detentioner

FOB 2017-33

Et besøgshold med repræsentanter fra ombudsmanden og en menneskeretsekspert fra Institut for Menneskerettigheder var i august 2013 på tilsynsbesøg i detentionen i Kulusuk – en detention uden fast politibetjening – i Grønland.

Besøget afdækkede bl.a., at personer, der var anbragt i detentionen, ikke kunne tilkalde kommunefogeden, at de ikke blev tilbudt mad og drikke, og at de ikke havde mulighed for toiletbesøg, medmindre kommunefogeden var til stede. Desuden blev alle detentionsanbragte visiteret til trusser, uanset om der var konkret grund til det, og derudover havde kommunefogeden den eneste nøgle til detentionen. 

Efter besøget rejste ombudsmanden spørgsmål over for Justitsministeriet, Rigspolitiet og Politimesteren i Grønland. Det førte til, at myndighederne forbedrede forholdene på en række punkter, og der blev udstedt nye regler om kommunefogedernes opgaver, uddannelse og udrustning. 

En forbedring var, at kommunefogeden hele tiden skulle have opsyn med detentionsanbragte. Kommunefogeden måtte kun forlade den anbragte person, hvis der opstod f.eks. skyderi, hvor risikoen og ulempen ved at forlade den anbragte klart blev opvejet af formålet med at rykke ud til en anden uopsættelig opgave.  

Alligevel var ombudsmanden bekymret for sikkerheden for de personer, der blev anbragt i de 5 grønlandske detentioner uden fast politibetjening. Bekymringen skyldtes, at disse personer oftest ville være uden tilsyn og mulighed for at tilkalde hjælp i de situationer, hvor kommunefogeden midlertidigt forlod detentionen. 

Derfor henstillede ombudsmanden, at myndighederne overvejede en række spørgsmål om de anbragtes sikkerhed. 

Ombudsmanden var enig med myndighederne i, at de generelle forhold for anbragte i detentionen i Kulusuk – ud fra det oplyste om de aktuelle forhold – ikke var i strid med forbuddet mod tortur og anden mishandling i artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

(Sag nr. 14/04108)