Væksthus Nordjylland er omfattet af ombudsmandens kompetence og af offentlighedsloven og forvaltningsloven

FOB 2016-49

Ombudsmanden modtog en klage over, at Væksthus Nordjylland havde urigtige oplysninger på sin hjemmeside. I den anledning tog ombudsmanden stilling til, om institutionen var omfattet af hans kompetence.  

Efter ombudsmandens opfattelse måtte Væksthus Nordjylland anses for at være en del af den offentlige forvaltning, jf. ombudsmandslovens § 7, stk.1. Samtidig udtalte han, at Væksthus Nordjylland var omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2. Dermed er Væksthus Nordjylland også omfattet af forvaltningslovens § 1, stk. 2, nr. 2.  

Ved bedømmelsen lagde ombudsmanden til grund, at fonden er stiftet på privatretligt grundlag, og at den dermed ikke er omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr.1. Ved vurderingen af, om fonden i stedet må anses for omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, lagde ombudsmanden vægt på, at fonden er oprettet efter det offentliges foranstaltning, og at dens virksomhed er reguleret i lov om erhvervsfremme og aftaler mellem KL og Erhvervsstyrelsen og KL og regeringen. Derudover tog han i betragtning, at fondens aktiviteter overvejende er finansieret af offentlige midler. Desuden er det efter ombudsmandens opfattelse klart, at fonden udøver offentlig virksomhed af omfattende karakter.  

Fonden må endvidere i kraft af vedtægternes regler om bestyrelsens sammensætning og valg af direktion, vedtægternes bestemmelser om økonomisk og regnskabsmæssigt tilsyn fra Rigsrevisionen og Erhvervsstyrelsen og lovgivningens regler om tilsyn fra Erhvervs- og Vækstministeriets og Erhvervsstyrelsens side anses for undergivet både en intensiv offentlig regulering og et intensivt offentligt tilsyn. 

(Sag nr. 15/05553)