Tilsynsbesøg i detentioner

FOB 2016-21

Ombudsmanden gennemførte uanmeldte natlige tilsynsbesøg i detentionerne på to politistationer i København. Under tilsynsbesøgene, som blev gennemført i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, var der særligt fokus på sikkerheden for de anbragte, sundhedsmæssige forhold, magtanvendelse og andre indgreb samt på de anbragtes rettigheder i forbindelse med detentionsanbringelse.  

Efter besøgene gennemgik ombudsmanden sagsmaterialet i otte sager om detentionsanbringelse. Ombudsmandens gennemgang af sagerne viste, at politiets dokumentation i sagerne generelt var mangelfuld. Det var f.eks. ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt dokumenteret, at politiet havde ført det foreskrevne tilsyn med de detentionsanbragte, eller at de anbragte havde fået vejledning om, at de kunne klage over politiet.  

Københavns Politi og Rigspolitiet beklagede forholdene og iværksatte samtidig en række tiltag for at undgå, at tilsvarende mangler opstod i andre sager. Ombudsmanden var enig med politiet i, at det var beklageligt, at dokumentationen i sagerne havde været mangelfuld. Ombudsmanden noterede sig politiets oplysninger om fremadrettede tiltag og bemærkede, at han under kommende tilsynsbesøg i detentioner ville følge op på de spørgsmål, som tilsynsbesøgene i de to københavnske detentioner havde rejst.  

(Sag nr. 15/03167 og sag nr. 15/03168)