Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag

FOB 2016-20

En anmodning fra Københavns Universitet til Uddannelses- og Forskningsministeriet om at få overdraget universitetets bygninger til selveje var ikke blevet imødekommet. En journalist bad om at få aktindsigt i grundlaget for denne beslutning. Uddannelses- og Forskningsministeriet anså dokumenterne for at være omfattet af den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedslovens § 24, stk. 1, og dermed som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Journalisten gjorde gældende, at afslaget på universitetets anmodning om at få overdraget bygningerne til selveje var en konkret afgørelsessag, og at offentlighedslovens § 24, stk. 1, derfor ikke kunne anvendes i sagen, jf. offentlighedslovens § 24, stk. 3, nr. 1. 

Ombudsmanden fandt efter en samlet vurdering, at beslutningen om ikke at overdrage bygningerne til universitetet ikke kunne anses for at være en konkret afgørelse i den forstand, som dette udtryk er brugt i offentlighedslovens § 24, stk. 3, nr. 1, sammenholdt med forarbejderne til forvaltningslovens § 2, stk. 1. Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at reglerne om overdragelse af bygninger mv. til universitetet alene regulerer de indbyrdes ejerforhold mellem offentlige myndigheder – i dette tilfælde staten og universiteterne.  

Ombudsmanden havde i øvrigt ikke bemærkninger til, at ministeriet havde undtaget dokumenterne fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1. For så vidt angik enkelte af de oplysninger, som ministeriet havde undtaget fra aktindsigt, kunne det efter ombudsmandens opfattelse overvejes, om de var omfattet af ekstraheringspligten efter offentlighedslovens § 28, stk. 1, 1. pkt. Ombudsmanden fandt dog ikke, at dette var tilstrækkeligt til at henstille til ministeriet at genoptage sagen.       

(Sag nr. 16/00366)