Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt

FOB 2015-43

En journalist anmodede Direktoratet for Kriminalforsorgen om aktindsigt i oplysninger om disciplinærsager om overgreb på klienter begået af ansatte i kriminalforsorgen i perioden 2006-2014. Oplysningerne indgik dels i de konkrete disciplinærsager i forhold til de enkelte ansatte, dels i en generel sag, hvor der til brug for ledelsesinformation blev ført en disciplinæroversigt med resumeer af sagerne.  

Direktoratet gav indsigt i nogle oplysninger fra sagerne, men afslag på indsigt i andre. Direktoratet henviste til bestemmelsen i offentlighedslovens § 21, stk. 2, om, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. 

Journalisten klagede til ombudsmanden. Ombudsmanden var enig med direktoratet i, at de konkrete disciplinærsager var sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste og derfor som udgangspunkt ikke omfattet af retten til aktindsigt. 

Ombudsmanden anførte, at der – ud fra det, der var anført i forarbejderne til bestemmelsen i offentlighedslovens § 21, stk. 2 – måtte være en forholdsvis vid adgang til også at undtage oplysningerne i den generelle sag efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5. Det måtte imidlertid samtidig fastholdes, at der i sådanne tilfælde, hvor oplysninger fra konkrete personalesager også indgik i en generel sag, skulle foretages en konkret vurdering af, om der forelå så væsentlige hensyn til offentlige og private interesser, at hem­meligholdelse efter forholdets særlige karakter var påkrævet. 

Da direktoratets behandling af sagen efterlod indtryk af, at der ikke var foretaget en sådan konkret vurdering i den generelle sag om disciplinæroversigten, og da nogle af de oplysninger, der var omtalt i resumeerne i den generelle sag, delvist kunne være offentligt tilgængelige, henstillede ombudsmanden til direktoratet at genoptage sagen med henblik på at foretage en konkret vurdering af, om der var grundlag for at give yderligere aktindsigt i resumeerne. 

Direktoratet genoptog herefter sagen og gav journalisten yderligere aktindsigt. 

(Sag nr. 15/01781)