Offentligt ansattes modtagelse af gaver mv. og deltagelse i arrangementer med privat ledsager

FOB 2015-4

Ombudsmanden rejste en sag over for Kulturministeriet i anledning af, at tre medarbejdere fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme havde modtaget billetter til et arrangement i DR og deltog i arrangementet med private ledsagere. Billetterne var modtaget i forbindelse med kontraktforhandlinger med DR om at leje en af styrelsens ejendomme til brug for afholdelse af arrangementet.  

Ministeriet forklarede under sagen, at de tre medarbejderes deltagelse ikke var af repræsentativ karakter, men udelukkende skyldtes tjenstlige forhold (tilsyn med lejekontraktens overholdelse og ejendommens fremtidige anvendelsesmuligheder). De tre medarbejderes deltagelse i arrangementet gav derfor ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger. Derimod var ombudsmanden enig med Kulturministeriet i, at medarbejderne ikke skulle have medbragt private ledsagere. Ombudsmanden fandt det endvidere relevant at få afklaret om – og i givet fald i hvilke situationer – medarbejdere i styrelsen kunne deltage i arrangementer med private ledsagere. Han bad Kulturministeriet underrette ham om, hvordan ministeriet ville sikre en sådan afklaring. 

Styrelsen havde i sin gavepolitik i øvrigt fastsat en minimumsgrænse for returnering af gaver fra leverandører og kunder, sådan at gaver under en vis værdi kunne beholdes i styrelsen. I sin udtalelse til ombudsmanden anførte Kulturministeriet, at det var ministeriets opfattelse, at alle gaver som udgangspunkt burde returneres. Ministeriet ville derfor anmode styrelsen om at ændre sin gavepolitik, så det fremover skulle vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, om man kunne undlade at returnere en gave. Ombudsmanden fandt på den baggrund ikke anledning til at foretage sig yderligere i dette spørgsmål. 

(Sag nr. 13/04488)