Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

FOB 2014-23

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til, at der var tale om et internt dokument. Dokumentet indeholdt oplysninger, som ministeriet havde noteret ned i anledning af en telefonisk henvendelse fra en partisekretær om fortolkning af tilskudsbegrebet i partiregnskabsloven. Justitsministeriet havde i dokumentet ekstraheret to afsnit og givet journalisten aktindsigt i dem. 

Ombudsmanden var enig med Justitsministeriet i, at dokumentet var et internt dokument, der som udgangspunkt var undtaget fra aktindsigt. 

Ombudsmanden fandt dog, at flere oplysninger i dokumentet end dem, som Justitsministeriet havde givet aktindsigt i, måtte anses for ekstraheringspligtige. Det gjaldt oplysninger i et afsnit i dokumentet, hvor partisekretæren kom med nogle tilkendegivelser. Ombudsmanden lagde vægt på, at oplysningerne måtte anses for oplysninger om sagens ”faktiske grundlag”, og at oplysningerne var ”relevante for sagen”. Ombudsmanden henviste til, at oplysningerne var en del af det grundlag, som Justitsministeriets vurdering af sagen blev foretaget på, og at de var relevante for sagen, da det fremgik, at Justitsministeriet havde kommenteret tilkendegivelserne og i et vist omfang også rådgivet herudfra. 

Ombudsmanden anmodede derfor Justitsministeriet om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse for så vidt angik disse oplysninger. 

Justitsministeriet genoptog herefter sagen og gav aktindsigt i det omhandlede afsnit. 

(Sag nr. 14/02553)