Forståelse af bestemmelsen i § 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om undtagelse fra offentlighedsloven af visse sager og dokumenter

2012-23

På baggrund af en konkret sag behandlede ombudsmanden et generelt spørgsmål om forståelsen af bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1. Efter bestemmelsen er sager og dokumenter vedrørende bl.a. DR’s programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil undtaget fra offentlighedsloven.  

Ombudsmanden erklærede sig enig med DR i, at det f.eks. ikke er en betingelse for anvendelse af § 86, stk. 1, at det i hvert enkelt tilfælde kan lægges til grund, at aktindsigt i de pågældende sager og dokumenter rent faktisk vil afsløre noget mere konkret om DR’s programvirksomhed eller redaktionelle processer, men udtalte, at der er en grænse for, hvor indirekte et dokuments relation til den konkrete programvirksomhed kan være, hvis det skal kunne betragtes som omfattet af bestemmelsen. 

Ombudsmanden havde tidligere – på baggrund af den måde, hvorpå DR selv havde anvendt bestemmelsen i en konkret sag – lagt til grund, at bestemmelsen i § 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven, selv om den omtaler ”sager og dokumenter”, måtte forstås på den måde, at det i et givet dokument kun er de oplysninger, der vedrører programvirksomheden og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil, der ikke er omfattet af offentlighedsloven. Da DR tog afstand fra denne forståelse, erklærede ombudsmanden sig enig med DR i, at det mest nærliggende følger af bestemmelsens ordlyd og forarbejder, at der ikke skal foretages en konkret vurdering af de enkelte oplysninger i dokumentet. Han ville således ikke have bemærkninger til, at DR anlagde en praksis, der byggede på en sådan forståelse. 

(J.nr. 12/03765)