Årsagssammenhæng mellem arbejdsskade og konstateret erhvervsevnetab

FOB 2012-20

En mand klagede over Ankestyrelsens afgørelse i en arbejdsskadesag. Det fremgik af sagen, at myndighederne havde anerkendt, at manden havde været ude for en arbejdsskade. 

På baggrund af klagen indhentede ombudsmanden en udtalelse fra Ankestyrelsen, der oplyste, at manden efter Ankestyrelsens opfattelse havde et påvist tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen vurderede dog, at erhvervsevnetabet ikke var en følge af arbejdsskaden. 

Under henvisning til ordlyden af og forarbejderne til den dagældende arbejdsskadesikringslovs § 13 mente ombudsmanden, at Ankestyrelsen ikke havde godtgjort, at det var overvejende sandsynligt, at mandens erhvervsevnetab ikke skulle være en følge af arbejdsskaden. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til Ankestyrelsen at genoptage sagen i lyset det, han havde anført. 

På baggrund af sagens langstrakte forløb og i lyset af de forhold, som Ankestyrelsen havde henvist til som begrundelse for, at mandens erhvervsevnetab ikke skulle være en følge af arbejdsskaden, fandt ombudsmanden anledning til nogle mere generelle bemærkninger vedrørende muligheden for at inddrage disse forhold i forbindelse med en eventuel opgørelse af størrelsen af mandens erhvervsevnetab. 

(J.nr. 12/00195)