Tilbagekaldelse af en afgørelse om at en klage over en ansat ikke ville få konsekvenser

FOB 2011 20-2

En kommune fik en mundtlig klage over at en ansat havde opført sig upassende over for en kollega. Kommunen tilkendegav over for den ansatte at sagen ikke ville få konsekvenser for ham. Der blev efterfølgende indgivet en skriftlig klage som førte til at kommunen indhentede vidneudsagn om hændelsen. Herefter tilbagekaldte kommunen den begunstigende afgørelse om at der ikke ville ske mere i sagen, og gav den ansatte en påtale.

Ombudsmanden udtalte at tilbagekaldelsen var begrundet i en omvurdering af de oplysninger som allerede forelå, og at der ikke var tilstrækkelig tungtvejende hensyn der kunne begrunde en tilbagekaldelse. Kommunen havde også tilsidesat notatpligten ved ikke at gøre notat om den mundtlige klage og de mundtlige vidneudsagn. Ombudsmanden henstillede at sagen blev genoptaget.

(J.nr. 2009-3418-812)